رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Batch pause Agent

این سرویس برای ورود اپراتورها بصورت دسته‌ای به حالت استراحت در صف می‌باشد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شماره‌صف-10000**queue
شماره‌اپراتور-570**agent

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "Data": [      {        "agent": "570",        "message": "Paused successfully",        "ok": 1,        "queue": "10000"      },      {        "agent": "553",        "message": "Paused successfully",        "ok": 1,        "queue": "10000"      }    ],    "ok": 1  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/pbx/queues/batchpauseagent', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "agents":[    {"queue": "10000", "agent": "570"},    {"queue": "10000", "agent": "553"}  ]}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;