رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Agent Search

این سرویس برای بازیابی اطلاعات مربوط به اپراتورهای صف می‌باشد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده‌های تعریف شدهداده‌های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر‌ها
شماره مبدا--conditions->from
شماره مقصد--conditions->to
--550conditions->exten
شماره صف-903conditions->queue
جستجو از تاریخ-2019-06-15 15:16**date_range->from
جستجو تا تاریخ-2022-06-22 15:16**date_range->to
--0pagination->start
--20pagination->count
--pagination->sorting
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "end": -1      },      "total": 1    },    "target": "agent",    "useGroupBy": false,    "data": [      {        "_id": "60cb10824f9805dce1490b25",        "type": "inout",        "exten": "550",        "qnum": "903",        "start": "1400-03-27 13:35:52",        "end": "1400-03-27 13:36:10",        "duration": 18,        "inout": 1,        "inout_du": 18,        "duration_hhmmss": "00:00:18"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/reports/agent/search', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "conditions":{"from": "", "to": "", "exten":"550", "queue":"903"},  "date_range":{"from":"2019-06-15 15:16","to":"2022-06-22 15:16"},  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "alike":"true"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;