رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Queue Details

این سرویس برای بازیابی گزارشات مربوط به جزئیات صف می‌باشد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده‌های تعریف شدهداده‌های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر‌ها
شماره مبدا-09129285259conditions->from
شماره مقصد-560conditions->to
--1624299033.75565conditions->cuid
شماره صف-901conditions->queue
شناسه یکتای صف-conditions->queue_id
جستجو از تاریخ-2020-06-15 15:16**date_range->from
جستجو تا تاریخ-2022-06-22 15:16**date_range->to
--0pagination->start
--20pagination->count
--pagination->sorting
یافتن موارد مشابهtrue/flasetrue**alike

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "starttime": -1      },      "total": 1    },    "target": "queue",    "useGroupBy": false,    "data": [      {        "_id": "60d0d647895b44fe5bbc6672",        "type": "queue_report",        "cuid": "1624299033.75565",        "clid": "\"09129285259\" <09129285259>",        "src": "09129285259",        "dst": "560",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "channel": "Local/560@simotel-local-agents-00000ba6;2",        "dstchannel": "SIP/560-00009bf4",        "lastapp": "Dial",        "lastdata": "SIP/560,15,TtKkm",        "start": "1400-03-31 22:41:04",        "answer": "",        "duration": 15,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "accountcode": "",        "uniqueid": "1624299064.75567",        "userfield": "",        "sequence": "53966",        "comment": "",        "v": 2,        "qnum": "901",        "starttime": "1400-03-31 22:41:04",        "endtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1624299079724"          }        },        "queue_id": "1624299064.1411",        "NO ANSWER": 1,        "wait": 15,        "tries": 1,        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1624299079726"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:15",        "duration_hhmmss": "00:00:15",        "dst_name": "hoshmand"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/reports/queue_details/search', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "conditions":{"from": "09129285259", "to": "560", "cuid":"", "queue":"901", "queue_id":""},  "date_range":{"from":"2020-06-15 15:16","to":"2022-06-22 15:16"},  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "alike":"true"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;