رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Quick Info

هشدار

استفاده از این سرویس برای دریافت اطلاعات تماس توصیه نمی شود.لطفا از Quick Search استفاده نمایید.

در‌صورتی که در گزارشی جزئیات اضافی در بخش Detail داشته باشد،با استفاده از این API قابل‌ بازیابی می‌باشد.

نکته: این سرویس تنها برای تماس هایی می باشد که وارد صف شده اند لذا استفاده از این سرویس در موارد دیگر از جمله گرفتن اطلاعات تماس کاربردی ندارد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده‌های تعریف شدهداده‌های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر‌ها
شناسه‌یکتا که از جستجو بدست می‌آید-16244299033.75565**cuid

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "60d0d647895b44fe5bbc6671",      "type": "queue_report",      "cuid": "1624299033.75565",      "clid": "\"09129285259\" <09129285259>",      "src": "09129285259",      "dst": "564",      "dcontext": "simotel-local-agents",      "channel": "Local/564@simotel-local-agents-00000ba7;2",      "dstchannel": "SIP/564-00009bf3",      "lastapp": "Dial",      "lastdata": "SIP/564,15,TtKkm",      "start": "1400-03-31 22:41:04",      "answer": "",      "duration": 15,      "billsec": 0,      "disposition": "NO ANSWER",      "amaflags": "DOCUMENTATION",      "accountcode": "",      "uniqueid": "1624299064.75569",      "userfield": "",      "sequence": "53968",      "comment": "",      "v": 2,      "qnum": "901",      "starttime": "1400-03-31 22:41:04",      "endtime": {        "$date": {          "$numberLong": "1624299079716"        }      },      "queue_id": "1624299064.1411",      "NO ANSWER": 1,      "wait": 15,      "tries": 1,      "last_try": {        "$date": {          "$numberLong": "1624299079718"        }      }    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/reports/quick/info', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "cuid":"1624299033.75565"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;