رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

CDR Ordered

این سرویس برای بازیابی اطلاعات جدول جستجوی سریع از ابتدا تا انتها کاربرد دارد، پارامتر ورودی این سرویس id رکوردی است که می‌خواهید اطلاعات بعد از آن بازیابی نمایید، خروجی سرویس رکوردهای جدول بصورت ترتیبی می‌باشد.(در هر فراخوانی 20 رکورد به ترتیب بازگردانده می‌شود).

نکته

درصورتی که می‌خواهید اطلاعات جدول را از ابتدا بازیابی کنید مقدار پارامتر id_ برابر با خالی قرار دهید.

نکته

پارامتر last_id در جواب سمت شما برگردانده می‌شود و id آخرین رکورد بازیابی شده را به شما می‌دهد، پس برای بازیابی اطلاعات بعدی(به ترتیب) این شناسه را به عنوان ورودی دوباره به سرویس بدهید.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای که می‌خواهیم اطلاعات بعد از آن به ترتیب بازیابی شوند(last_id)5ddb9e925171cd0429088badid_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "last_id": "5ddb9e925171cd0429088bad",    "data": [      {        "_id": "5ddb9c1d5171cd0429088b95",        "cuid": "1574673436.0",        "wait": 0,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "",        "src": null,        "dst": null,        "start": "1398-09-04 12:47:16",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:47:17",        "type": "not defined",        "clid": "\"\" <9122163462>",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "0",        "duration": 0,        "uniqueid": "1574673436.0",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "SIP/cisco-00000000",        "lastapp": "AGI",        "not defined": 1,        "endtime": "1398-09-04 12:47:17",        "lastdata": "agi://127.0.0.1:4573/dialplan, from-310410",        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ddb9c6b5171cd0429088b97",        "cuid": "1574673514.9",        "wait": 0,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "",        "src": "553",        "dst": "554",        "start": "1398-09-04 12:48:34",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:48:35",        "type": "local",        "local": 1,        "clid": "\"Mr.Bolandi\" <553>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "9",        "duration": 0,        "uniqueid": "1574673514.9",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "SIP/553-00000005",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:48:35",        "lastdata": "SIP/554,15,tTkKgmwd",        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ddb9c7c5171cd0429088b98",        "cuid": "1574673453.2",        "wait": 13,        "userfield": "",        "incoming": 1,        "comment": "",        "billsec": 64,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000004",        "src": "09364348002",        "dst": "553",        "old_caller_id": "9364348002",        "start": "1398-09-04 12:47:46",        "record": "20191125_1574673453.2.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:47:49",        "type": "incoming",        "clid": "\"\" <09364348002>",        "did": "31041000",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "8",        "duration": 63,        "uniqueid": "1574673453.2",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:47:46",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000001",        "lastapp": "Queue",        "endtime": "1398-09-04 12:48:52",        "lastdata": "910,ctTKkHn,,,,",        "billsec_hhmmss": "00:01:04",        "wait_hhmmss": "00:00:13"      },      {        "_id": "5ddb9c905171cd0429088b9b",        "cuid": "1574673543.23",        "wait": 7,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 1,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-0000000a",        "src": "202",        "dst": "09331984585",        "old_caller_id": "202",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:49:03",        "record": "20191125_000.09331984585.1574673543.23.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:49:04",        "type": "outgoing",        "clid": "\"omid_laptop\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "20",        "duration": 8,        "uniqueid": "1574673543.23",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:49:03",        "channel": "SIP/microtic-00000009",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:49:12",        "lastdata": "SIP/cisco/09331984585,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:01",        "wait_hhmmss": "00:00:07"      },      {        "_id": "5ddb9c9f5171cd0429088b9c",        "cuid": "1574673566.26",        "wait": 0,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 0,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/to-Monshi-0000000c",        "src": "09151516318",        "dst": "31041012",        "old_caller_id": "989151516318",        "outgoing_point": "to-Monshi",        "start": "1398-09-04 12:49:26",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:49:27",        "type": "outgoing",        "clid": "\"\" <09151516318>",        "did": "31041012",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "22",        "duration": 0,        "uniqueid": "1574673566.26",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:49:26",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-0000000b",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:49:27",        "lastdata": "SIP/to-Monshi/31041012,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ddb9ca15171cd0429088b9d",        "cuid": "1574673453.3",        "wait": 21,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 94,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-00000003",        "src": "555",        "dst": "09023040687",        "old_caller_id": "555",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:47:33",        "record": "20191125_555.09023040687.1574673453.3.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:47:33",        "type": "outgoing",        "clid": "\"Shafiei\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "2",        "duration": 116,        "uniqueid": "1574673453.3",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:47:33",        "channel": "SIP/555-00000002",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:49:29",        "lastdata": "SIP/cisco/09023040687,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:01:34",        "wait_hhmmss": "00:00:21"      },      {        "_id": "5ddb9cfb5171cd0429088b9f",        "cuid": "1574673652.37",        "wait": 6,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 6,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/to-Monshi-00000012",        "src": "09129223775",        "dst": "31041049",        "old_caller_id": "9129223775",        "outgoing_point": "to-Monshi",        "start": "1398-09-04 12:50:52",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:50:53",        "type": "outgoing",        "clid": "\"\" <09129223775>",        "did": "31041049",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "32",        "duration": 6,        "uniqueid": "1574673652.37",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:50:53",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000011",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:50:59",        "lastdata": "SIP/to-Monshi/31041049,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:06",        "wait_hhmmss": "00:00:06"      },      {        "_id": "5ddb9d125171cd0429088ba0",        "cuid": "1574673623.35",        "wait": 9,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 49,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-00000010",        "src": "560",        "dst": "09123705210",        "old_caller_id": "560",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:50:23",        "record": "20191125_560.09123705210.1574673623.35.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:50:24",        "type": "outgoing",        "clid": "\"Mr.hoshmand\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "30",        "duration": 58,        "uniqueid": "1574673623.35",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:50:23",        "channel": "SIP/560-0000000f",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:51:22",        "lastdata": "SIP/cisco/09123705210,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:49",        "wait_hhmmss": "00:00:09"      },      {        "_id": "5ddb9d185171cd0429088ba1",        "cuid": "1574673687.42",        "wait": 0,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-00000015",        "src": "560",        "dst": "09123705210",        "old_caller_id": "560",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:51:27",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:51:27",        "type": "outgoing",        "clid": "\"Mr.hoshmand\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "35",        "duration": 0,        "uniqueid": "1574673687.42",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:51:27",        "channel": "SIP/560-00000014",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:51:27",        "lastdata": "SIP/cisco/09123705210,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ddb9d2b5171cd0429088ba2",        "cuid": "1574673692.45",        "wait": 15,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-00000017",        "src": "560",        "dst": "554",        "start": "1398-09-04 12:51:32",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:51:32",        "type": "local",        "local": 1,        "clid": "\"Mr.hoshmand\" <560>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "37",        "duration": 15,        "uniqueid": "1574673692.45",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "SIP/560-00000016",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:51:47",        "lastdata": "SIP/554,15,tTkKgmwd",        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:15"      },      {        "_id": "5ddb9d305171cd0429088ba3",        "cuid": "1574673606.30",        "wait": 7,        "userfield": "",        "incoming": 1,        "comment": "",        "billsec": 96,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-0000000e",        "src": "05138481480",        "dst": "554",        "old_caller_id": "5138481480",        "start": "1398-09-04 12:50:14",        "record": "20191125_1574673606.30.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:50:16",        "type": "incoming",        "clid": "\"\" <05138481480>",        "did": "310410",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "29",        "duration": 96,        "uniqueid": "1574673606.30",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:50:14",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-0000000d",        "lastapp": "Queue",        "endtime": "1398-09-04 12:51:52",        "lastdata": "910,ctTKkHn,,,,",        "billsec_hhmmss": "00:01:36",        "wait_hhmmss": "00:00:07"      },      {        "_id": "5ddb9d645171cd0429088ba4",        "cuid": "1574673712.49",        "wait": 3,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 48,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/560-00000019",        "src": "554",        "dst": "560",        "start": "1398-09-04 12:51:52",        "record": "20191125_554.560.1574673712.49.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:51:53",        "type": "local",        "local": 1,        "clid": "\"Fathi\" <554>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "39",        "duration": 51,        "uniqueid": "1574673712.49",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:51:55",        "channel": "SIP/554-00000018",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:52:44",        "lastdata": "SIP/560,10,TtKkg",        "billsec_hhmmss": "00:00:48",        "wait_hhmmss": "00:00:03"      },      {        "_id": "5ddb9da55171cd0429088ba6",        "cuid": "1574673660.40",        "wait": 118,        "userfield": "",        "incoming": 1,        "comment": "",        "billsec": 46,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-0000001a",        "src": "09361336200",        "dst": "554",        "old_caller_id": "9361336200",        "start": "1398-09-04 12:52:58",        "record": "20191125_1574673660.40.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:53:03",        "type": "incoming",        "clid": "\"\" <09361336200>",        "did": "31041000",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "45",        "duration": 46,        "uniqueid": "1574673660.40",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:52:58",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000013",        "lastapp": "Queue",        "endtime": "1398-09-04 12:53:49",        "lastdata": "910,ctTKkHn,,,,",        "billsec_hhmmss": "00:00:46",        "wait_hhmmss": "00:01:58"      },      {        "_id": "5ddb9daa5171cd0429088ba7",        "cuid": "1574673833.67",        "wait": 0,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "",        "src": "559",        "dst": "552",        "start": "1398-09-04 12:53:53",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:53:54",        "type": "local",        "local": 1,        "clid": "\"559\" <559>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "52",        "duration": 0,        "uniqueid": "1574673833.67",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "SIP/559-00000021",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:53:54",        "lastdata": "SIP/552,15,tTkKgmwd",        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ddb9dac5171cd0429088ba8",        "cuid": "1574673828.59",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 1,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-0000001c",        "src": "202",        "dst": "09331984585",        "old_caller_id": "202",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:53:48",        "record": "20191125_000.09331984585.1574673828.59.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:53:49",        "type": "outgoing",        "clid": "\"omid_laptop\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "46",        "duration": 7,        "uniqueid": "1574673828.59",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:53:48",        "channel": "SIP/microtic-0000001b",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:53:56",        "lastdata": "SIP/cisco/09331984585,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:01",        "wait_hhmmss": "00:00:05"      },      {        "_id": "5ddb9dba5171cd0429088ba9",        "cuid": "1574673831.65",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "560 group picked up 550",        "billsec": 13,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/560-00000022",        "src": "557",        "dst": "560",        "start": "1398-09-04 12:53:56",        "record": "20191125_557.550.1574673831.65.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:53:57",        "type": "local",        "local": 1,        "clid": "\"Iravani\" <557>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "54",        "duration": 13,        "uniqueid": "1574673831.65",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:53:56",        "channel": "SIP/557-0000001f",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:54:10",        "lastdata": "SIP/550,15,tTkKgmwd",        "billsec_hhmmss": "00:00:13",        "wait_hhmmss": "00:00:05"      },      {        "_id": "5ddb9de25171cd0429088baa",        "cuid": "1574673865.73",        "wait": 25,        "userfield": "",        "incoming": 1,        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "",        "src": "09361336200",        "dst": "",        "old_caller_id": "9361336200",        "start": "1398-09-04 12:54:25",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:54:25",        "type": "incoming",        "clid": "\"\" <09361336200>",        "did": "31041000",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "55",        "duration": 25,        "uniqueid": "1574673865.73",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:54:25",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000023",        "lastapp": "Queue",        "endtime": "1398-09-04 12:54:50",        "lastdata": "910,ctTKkHn,,,,",        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:25"      },      {        "_id": "5ddb9e355171cd0429088bab",        "cuid": "1574673523.11",        "wait": 14,        "userfield": "",        "incoming": 1,        "comment": "",        "billsec": 434,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000008",        "src": "05131233",        "dst": "553",        "old_caller_id": "5131233",        "start": "1398-09-04 12:48:58",        "record": "20191125_1574673523.11.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:48:59",        "type": "incoming",        "clid": "\"\" <05131233>",        "did": "31041",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "19",        "duration": 434,        "uniqueid": "1574673523.11",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:48:58",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000006",        "lastapp": "Queue",        "endtime": "1398-09-04 12:56:13",        "lastdata": "910,ctTKkHn,,,,",        "billsec_hhmmss": "00:07:14",        "wait_hhmmss": "00:00:14"      },      {        "_id": "5ddb9e595171cd0429088bac",        "cuid": "1574674005.81",        "wait": 3,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 2,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/to-Monshi-00000027",        "src": "09376072951",        "dst": "31041044",        "old_caller_id": "9376072951",        "outgoing_point": "to-Monshi",        "start": "1398-09-04 12:56:45",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:56:46",        "type": "outgoing",        "clid": "\"\" <09376072951>",        "did": "31041044",        "dcontext": "from-310410",        "sequence": "58",        "duration": 3,        "uniqueid": "1574674005.81",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:56:45",        "entry_point": "cisco",        "channel": "SIP/cisco-00000026",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:56:49",        "lastdata": "SIP/to-Monshi/31041044,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:02",        "wait_hhmmss": "00:00:03"      },      {        "_id": "5ddb9e925171cd0429088bad",        "cuid": "1574674002.79",        "wait": 15,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 47,        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/cisco-00000025",        "src": "560",        "dst": "09123705210",        "old_caller_id": "560",        "outgoing_point": "cisco",        "start": "1398-09-04 12:56:42",        "record": "20191125_560.09123705210.1574674002.79.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:56:44",        "type": "outgoing",        "clid": "\"Mr.hoshmand\" <000>",        "dcontext": "main_routing",        "sequence": "56",        "duration": 62,        "uniqueid": "1574674002.79",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:56:42",        "channel": "SIP/560-00000024",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:57:46",        "lastdata": "SIP/cisco/09123705210,30,TtKkg",        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:47",        "wait_hhmmss": "00:00:15"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/reports/cdr/ordered/id', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id": ""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;