رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk Edit

از این سرویس برای ویرایش ترانک استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای ترانک که از جستجو بدست می‌آید-6033876dc92de036d1390923**id_
نوع ترانکSIP/IAX2/DAHDISIP*trunk_type
نام‌ترانک-trunk_name_new2*name
--some-register-string*register_string
فعال/غیرفعال‌بودنyes/nono*active
--0.0.0.0/0.0.0.0*deny
--0.0.0.0/0.0.0.0*permit
استاندارد dtmf-rfc2833*dtmfmode
-yes/nono*canreinvite
-yes/nono*directmedia
--from-pstn*context
ip ارائه دهنده سرویس-192.168.1.10*host
-User/Peer/Friendfriend*type
-yes/no/Force Report & Co-Mediaforce_rport,comedia*nat
--5060*port
-yes/noyes*qualify
-Port/Invite/Port & Inviteport,invite*insecure
--all*disallow
--ulaw,alaw*allow

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": "",  "old": null}

نمونه فراخوانی#

<?php$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v4/pbx/trunks/update', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{    "_id":"6033876dc92de036d1390923",    "trunk_type":"SIP",    "name":"trunk_name_new2",    "register_string":"3591011020:as#3591011020@192.168.1.10/3591011020\\t",    "active":"no",    "deny":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "permit":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "dtmfmode":"rfc2833",    "canreinvite":"no",    "directmedia":"no",    "context":"from-pstn",    "host":"192.168.1.10",    "type":"friend",    "nat":"force_rport,comedia",    "port":"5060",    "qualify":"yes",    "insecure":"port,invite",    "disallow":"all",    "allow":"ulaw,alaw",    "more_options":"fromuser=3591011020\\nusername=3591011020\\nsecret=as#3591011020",    "description":""  }', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}

curl_close($curl);echo $response;