رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

User Add

از این سرویس برای اضافه کردن داخلی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر ها
نوع کاربرSIP/IAX2SIP*user_type
وضعیت کاربرyes/noyes*active
نام کاربر-User2**name
شماره داخلی-999**number
cid کاربر-999*cid_number
رمزعبور-999**secret
ضبط مکالمات صوتیyes/nono*call_record
-yes/nono*push_notification
لیست IPهای غیر مجاز-0.0.0.0/0.0.0.0*deny
لیست IPهای مجاز-0.0.0.0/0.0.0.0*permit
استاندارد dtmf-rfc2833*dtmfmode
-yes/nono*canreinvite
-yes/nono*directmedia
کانتکست کاربر-main_routing*context
--dynamic*host
--user*type
-yes/no/Force Report & Co-Mediano*nat
--5060*port
-yes/nono*qualify
--1*callgroup
--1*pickupgroup
-yes/nono*callcounter
-yes/nono*faxdetect
تعداد تماس پشت خط--*call_limit
-yes/nono*trunk
-yes/nono*transfer
---email
--571forward_policy->Busy
--09158315762forward_policy->No Answer
--570forward_policy->UnAvailable
--2121forward_policy->All

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "user_type": "SIP",    "active": "yes",    "name": "User2",    "number": "999",    "cid_number": "999",    "secret": "999",    "call_record": "no",    "push_notification": "no",    "deny": "0.0.0.0/0.0.0.0",    "permit": "0.0.0.0/0.0.0.0",    "dtmfmode": "rfc2833",    "canreinvite": "no",    "directmedia": "no",    "context": "main_routing",    "host": "dynamic",    "type": "user",    "nat": "no",    "port": "5060",    "qualify": "no",    "callgroup": "1",    "pickupgroup": "1",    "callcounter": "no",    "faxdetect": "no",    "call_limit": "",    "trunk": "no",    "transfer": "no",    "email": "",    "forward_policy": {      "Busy": "571",      "No Answer": "09158315762",      "UnAvailable": "570",      "All": "2121"    },    "more_options": "",    "date": "1399-12-10 07:07:48",    "_id": "603b41443e14270c550bf15a"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v4/pbx/users/add',CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,CURLOPT_ENCODING => '',CURLOPT_MAXREDIRS => 10,CURLOPT_TIMEOUT => 0,CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',CURLOPT_POSTFIELDS =>'{    "user_type":"SIP",    "active":"yes",    "name":"User2",    "number":"99998",    "cid_number":"999",    "secret":"999",    "call_record":"no",    "push_notification":"no",    "deny":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "permit":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "dtmfmode":"rfc2833",    "canreinvite":"no",    "directmedia":"no",    "context":"main_routing",    "host":"dynamic",    "type":"user",    "nat":"no",    "port":"5060",    "qualify":"no",    "callgroup":"1",    "pickupgroup":"1",    "callcounter":"no",    "faxdetect":"no",    "call_limit":"",    "trunk":"no",    "transfer":"no",    "email":"",    "forward_policy":{"Busy":"571","No Answer":"09158315762","UnAvailable":"570","All":"2121"},    "more_options":""  }',CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json'),));
$response = curl_exec($curl);
if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}curl_close($curl);echo $response;