رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

User Edit

از این سرویس برای ویرایش داخلی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه داخلی که از طریق سرویس جستجو بدست می آید-603b41443e14270c550bf15a**id_
فعال/غیرفعال بودن کاربرyes/noyes*active
نام‌کاربر-Test User*name
شماره‌داخلی-530*number
--530*cid_number
رمزعبور-530*secret
ضبط مکالماتyes/nono*call_record
-yes/nono*push_notification
IPهای غیر مجاز-0.0.0.0/0.0.0.0*deny
IPهای مجاز-0.0.0.0/0.0.0.0*permit
پروتکل dtmf-rfc2833*dtmfmode
-yes/nono*canreinvite
-yes/nono*directmedia
--main_routing*context
--dynamic*host
-User/Peer/Frienduser*type
-yes/no/Force Report & Co-Mediano*nat
--5060*port
-yes/nono*qualify
--1*callgroup
--1*pickupgroup
-yes/nono*callcounter
-yes/nono*faxdetect
---*call_limit
-yes/nono*trunk
-yes/nono*transfer
---email
--571forward_policy->Busy
--09158315762forward_policy->No Answer
--570forward_policy->UnAvailable
--2121forward_policy->All
--2121forward_policy->All

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": "",  "old": {    "_id": {      "$oid": "603b41443e14270c550bf15a"    },    "user_type": "SIP",    "active": "yes",    "name": "Test User",    "number": "530",    "cid_number": "530",    "secret": "530",    "call_record": "no",    "push_notification": "no",    "deny": "0.0.0.0/0.0.0.0",    "permit": "0.0.0.0/0.0.0.0",    "dtmfmode": "rfc2833",    "canreinvite": "no",    "directmedia": "no",    "context": "main_routing",    "host": "dynamic",    "type": "user",    "nat": "no",    "port": "5060",    "qualify": "no",    "callgroup": "1",    "pickupgroup": "1",    "callcounter": "no",    "faxdetect": "no",    "call_limit": "",    "trunk": "no",    "transfer": "no",    "email": "",    "forward_policy": {      "Busy": "571",      "No Answer": "09158315762",      "UnAvailable": "570",      "All": "2121"    },    "more_options": "",    "date": {      "$date": {        "$numberLong": "1614496068018"      }    }  }}

نمونه فراخوانی#

<?php$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/pbx/users/update', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{    "_id":"6033876dc92de036d1390923",    "user_type":"SIP",    "active":"yes",    "name":"Test User",    "number":"999",    "cid_number":"999",    "secret":"999",    "call_record":"no",    "push_notification":"no",    "deny":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "permit":"0.0.0.0/0.0.0.0",    "dtmfmode":"rfc2833",    "canreinvite":"no",    "directmedia":"no",    "context":"main_routing",    "host":"dynamic",    "type":"user",    "nat":"no",    "port":"5060",    "qualify":"no",    "callgroup":"1",    "pickupgroup":"1",    "callcounter":"no",    "faxdetect":"no",    "call_limit":"",    "trunk":"no",    "transfer":"no",    "email":"",    "forward_policy":{"Busy":"571","No Answer":"093411452671","UnAvailable":"588","All":"2020"},    "more_options":""    }',CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json'),));
$response = curl_exec($curl);
if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;