رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

User Search

از این سرویس برای جستجوی داخلی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
جستجو بر روی تمامی داخلی‌ها یا آن‌هایی که نگاشت شده‌اندall/mappedall*status
یافتن موارد مشابه-1**alike
نام داخلی--name
شماره داخلی-999number
شماره اپراتور نگاشت شده--mapped

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "603b41443e14270c550bf15a",      "user_type": "SIP",      "active": "yes",      "name": "User2",      "number": "999",      "cid_number": "999",      "secret": "999",      "call_record": "no",      "push_notification": "no",      "deny": "0.0.0.0/0.0.0.0",      "permit": "0.0.0.0/0.0.0.0",      "dtmfmode": "rfc2833",      "canreinvite": "no",      "directmedia": "no",      "context": "main_routing",      "host": "dynamic",      "type": "user",      "nat": "no",      "port": "5060",      "qualify": "no",      "callgroup": "1",      "pickupgroup": "1",      "callcounter": "no",      "faxdetect": "no",      "call_limit": "",      "trunk": "no",      "transfer": "no",      "email": "",      "forward_policy": {        "Busy": "571",        "No Answer": "09158315762",        "UnAvailable": "570",        "All": "2121"      },      "more_options": "",      "date": "1399-12-10 10:37:48"    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v4/pbx/users/search',CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,CURLOPT_ENCODING => '',CURLOPT_MAXREDIRS => 10,CURLOPT_TIMEOUT => 0,CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',CURLOPT_POSTFIELDS =>'{    "status":"all",    "alike":true,    "conditions":{"name": "", "number": "999", "mapped": ""}  }',CURLOPT_HTTPHEADER => array(    'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',    'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',    'Content-Type: application/json'  ),  ));
$response = curl_exec($curl);
if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;