رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Inbox Download

برای دانلود فایل‌های صوتی مربوط به صندوق‌صوتی پس از بدست آوردن نام فایل صوتی Inbox Search، از سرویس Audio Download استفاده کنید.