رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Inbox Search

از این سرویس برای جستجو اطلاعات صندوق‌های صوتی موجود استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
جستجو موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
--0pagination->start
--20pagination->count
---pagination->sorting
جستجو از تاریخ-2020-12-25 13:53date_range->from
جستجو تا تاریخ2022-12-27 13:53date_range->to
---conditions->src
شماره صندوق‌صوتی-400condition->number

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "date": -1      },      "total": 11    },    "data": [      {        "_id": "60c856c88b2427f7c61c55b6",        "number": "400",        "caller_id": "570",        "filename": "400_1623742139-vm-record-file-9758.wav",        "voice_mail_id": {          "$oid": "5c2dd8f5fbdbe25519496c09"        },        "duration": 2,        "read": false,        "v": 2,        "date": "1400-03-25 11:59:12"      },      {        "_id": "60740c3ef303ef9ff3d87970",        "number": "400",        "caller_id": "570",        "error": "This file has not been saved properly",        "voice_mail_id": {          "$oid": "5c2dd8f5fbdbe25519496c09"        },        "read": true,        "v": 2,        "date": "1400-01-23 13:30:46"      },      {        "_id": "60740c27f303ef9ff3d8796e",        "number": "400",        "caller_id": "570",        "error": "This file has not been saved properly",        "voice_mail_id": {          "$oid": "5c2dd8f5fbdbe25519496c09"        },        "read": true,        "v": 2,        "date": "1400-01-23 13:30:23"      },    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/voicemails/inbox/search', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "pagination":{    "start":0,    "count":20,    "sorting":{}  },  "date_range":{    "from":"2020-12-25 13:53",    "to":"2022-12-27 13:53"  },  "conditions":{    "src":"",    "number":"400"  }}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;