رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Voicemail Add

از این سرویس برای افزودن صندوق صوتی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
نام صندوق‌صوتی-test voicemail**name
شماره صندوق‌صوتی-999**number
رمزعبور-999**password
آدرس ایمیل--email
درخواست پسوردyes/nono*required_password
-yes/nono*allow_change_password
وضعیت ارسال ایمیلyes/nono*send_email
افزودن فایل صوتی به ایمیلyes/nono*attach_file_email
-yes/nono*play_busy
-yes/nono*play_unavailable
-yes/nono*play_welcome
-yes/nono*Play_CID
-yes/nono*Play_Envelope
-yes/nono*Delete_Voicemail
-yes/nono*more_options

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "name": "test voicemail",    "number": "999",    "password": "999",    "email": "",    "required_password": "no",    "allow_change_password": "no",    "send_email": "no",    "attach_file_email": "no",    "play_busy": "no",    "play_unavailable": "no",    "play_welcome": "no",    "Play_CID": "no",    "Play_Envelope": "no",    "Delete_Voicemail": "no",    "more_options": "",    "date": "1399-12-19 10:47:13",    "_id": "6047523125b97b5a6346d644"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/voicemails/voicemails/add', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "name":"test voicemail",  "number":"999",  "password":"999",  "email":"",  "required_password":"no",  "allow_change_password":"no",  "send_email":"no",  "attach_file_email":"no",  "play_busy":"no",  "play_unavailable":"no",  "play_welcome":"no",  "Play_CID":"no",  "Play_Envelope":"no",  "Delete_Voicemail":"no",  "more_options":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;