رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

ضبط‌مکالمات در Storage

برای انتقال فایل‌های صوتی ضبط مکالمات به فضای ذخیره‌سازی مجزا (NAS) نیاز به تنظیم دوبخش می‌باشد

۱- مانت storage و تنظیم سرور درجهت ذخیره‌سازی اطلاعات در مسیر مانت ‌شده

۲- تنظیم فایل global.php برای نمایش مکالمات ضبط شده در محیط وب سیموتل

۱- مانت storage و تنظیم سرور#

در مرحله اول با دستور زیر storage تحت‌شبکه را به سرور خود مانت می‌کنیم.


mount -t cifs --options user=test,password=test.456 //172.18.XX.XXX/Zabt /mnt/Zabt
user = نام‌کاربری فضای ذخیره‌سازی 
password = رمزعبور فضای ذخیره‌سازی
//172.18.XX.XXX/Zabt = آدرس و مسیر ضبط مکالمات
/mnt/Zabt = مسیر لوکالی که استوریج مانت می‌شود

در مرحله دوم با استفاده از اسکریپت پایتون زیر اقدام به انتقال مکالمات به فضای ذخیره سازی می‌کنیم.


#author = Morteza Iravani#email = irmorteza@hotmail.com#create date = 9/17/2017import shutilimport osfrom conf.config import ConfigConfig.log_file_name_simotel = 'simotelfilemover.log'from logger import loggerfrom concurrent.futures import ThreadPoolExecutorfrom _version import __version__, __edition__import time
src = '/var/spool/asterisk/monitor_converted/'dst = '/mnt/Zabt/asterisk_monitor/'

def move_files():  try:    for path, subdirs, files in os.walk(src):      for name in files:        file_path = os.path.join(path, name)        new_path = None        directory = None        if '_' in name:          sub_directory, _, __ = name.partition('_')          directory = '%s%s' % (dst, sub_directory)          new_path = '%s/%s' % (directory, name)        else:          new_path = '%s%s' % (dst, name)
        if directory and not os.path.exists(directory):          os.makedirs(directory)        if new_path:          logger.debug('move file from %s to %s' % (file_path, new_path))          shutil.move(file_path, new_path)
    for path, subdirs, files in os.walk(src):      import datetime      today = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')      for d in subdirs:        path2 = os.path.join(path, d)        if d < today and len(os.listdir(path2)) == 0:          os.rmdir(path2)  except Exception as e:    logger.exception(e)

def worker():  while True:    try:      logger.debug('run mover to move files')      move_files()    except Exception as e:      logger.exception()    time.sleep(10)

if __name__ == '__main__':  logger.info('file mover version: %s.%s' % (__version__, __edition__))
  executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=100)  future = executor.submit(worker)


درنظر داشته باشید که مقدار متغیر =dst در فایل بالا مشخص کننده مسیر ذخیره‌سازی اطلاعات می‌باشد و باتوجه به مسیر mount مربوط به storage باید مقداردهی شود.

درنهایت نیز فایل monitor_files_mover.py(اسکریپت پایتون بالا) را در مسیر /usr/src/simotel-file-mover/ ایجاد می‌نماییم و با دستور زیر اسکریپت پایتون را اجرا می‌کنیم.


python3.4 /usr/src/simotel-file-mover/monitor_files_mover.py &
نکته

برای اجرای اسکریپت بالا از قابلیت screen لینوکس استفاده کنید تا برنامه بصورت خودکار در background فعال شود.

نکته

پیشنهاد می‌شود دستور بالا در فایل rc.local ثبت گردد تا پس از ریبوت برنامه بصورت خودکار در background فعال شود.

۲- تنظیم فایل global.php#

با مراجعه به فایل /var/www/html/global.php اقدام به تفییر مقدار <="call_record_directory" می‌کنیم تا از این به بعد در محیط وب نیز مکالمات قابل مشاهده باشند.


"pbx"=> array(        "call_record_directory"=> "/mnt/Zabt/asterisk_monitor/",  این مقدار باید به مسیر جدید تغییر پیدا کند        "voicemail_directory"=> "/var/spool/asterisk/voicemail/simotel-voicemail/",        "voicemailv2_directory"=> "/var/spool/asterisk/voicemailv2/"

هشدار

درنظر داشته باشید که تغییرات اعمال شده با آپدیت سیستم از بین می‌روند،پس حتما قبل از آپدیت، پشتیبانی از تنظیمات بصورت دستی تهیه فرمایید.