رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

ابزار simotelhelper

simotelhelper ابزاری برای مدیریت و نگهداری سرویس‌های مرکز‌تماس می‌باشد.این ابزار نقش حیاتی در انجام فرایند خطایابی دارد به نحوی که از اولین‌ ابزارهای مورد استفاده در خطایابی سیستم می‌باشد.

اطلاعات

simotelhelper ابزاری تحت خط‌فرمان می‌باشد و برای استفاده از آن باید به shell لینکوس سرور دسترسی داشته باشید.

هشدار

پیشنهاد می‌شود تا زمانی که نسبت به نحوه عملکرد مرکزتماس و سرویس‌های اصلی آن دیدی پیدا نکرده‌اید از این ابزار استفاده نکنید.

در پایین دستورات مربوط به این ابزار بطور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

simotelhelper help#

خروجی این‌ دستور راهنمایی از دستورات موجود می‌باشد.

نمونه خروجی دستور

root@simotel:~# simotelhelper helpSimotel Helper
Usage: simotelhelper [flags] simotelhelper [command]
Available Commands: check    check simotel tools and server db      do something on database help     Help about any command initiate   initiate simotel iptables   manage iptables patch    patch reinstall  doing update scmid    show scmid serial    show serial serverstatus Server status timezone   change server timezone update    doing update version   show simotel helper version
Flags: -h, --help     help for simotelhelper   --host string  Address of server (default "update.mysup.ir")   --port int   Port of server (default 4994)
Use "simotelhelper [command] --help" for more information about a command.

simotelhelper check#

یکی از وظایف این دستور بررسی وضعیت سرویس‌های حیاتی سرور و ارائه گزارش از آن‌ها می‌باشد.

نمونه خروجی دستور

root@simotel:~# simotelhelper check
Simotel version : 6.2.22SimotelHelper version : 23
Simotel package p38: 1Sound PR: 8PBX configs version: 8

Simotel: NOT RUNNINGSimotelagi: RUNNINGSimotelhelper: RUNNINGMongodb: RUNNINGRedis: RUNNINGPBX: RUNNING

همانظور که مشاهده می‌فرمایید در ابتدا توضیحاتی درمورد نسخه سیموتل نصب‌شده، نسخه simotelhelper، نسخه فایل‌های صوتی و ... ارائه شده و در نهایت نیز وضعیت سرویس‌های مرکزتماس مشخص شده است.

simotelhelper db#

این دستور وظیفه انجام امور مربوط به پایگاه‌داده را برعهده دارد، آرگومان‌های مربوط به این دستور را در ادامه بررسی می‌کنیم.

simotelhelper db help#

root@simotel:~# simotelhelper db helpdo something on database
Usage: simotelhelper db [command]
Available Commands: backup   backup datable by some strategies connect   connect to mongodb cli repair   repair database restore   restore backup files to database start    start database status   show database status stop    stop database
Flags: -h, --help  help for db
Global Flags:   --host string  Address of server (default "update.mysup.ir")   --port int   Port of server (default 4994)
Use "simotelhelper db [command] --help" for more information about a command.subcommand is required

خروجی این دستور راهنمایی دستورات مربوط به مدیریت پایگاه‌داده می‌باشد.

Simotelhelper db backup#

این دستور وظیفه تهیه فایل پشتیبان از پایگاه‌داده را برعهده دارد. برای مشاهده انواع استراتژی‌های بکاپ‌گیری دستور Simotelhelper db backup show را وارد کنید.

خروجی دستور Simotelhelper db backup show

root@simotel:~# simotelhelper db backup show
sterategies   descriptionall       backup full database (simotel and autodialer)all-no-reports backup all simotel data expect reportscustom     selective backupdashboard    backup dashboardsdialer     backup autodialer without reportsdialer-report  backup autodialer reportsdialer-sounds  backup autodialer sounds (announcements)pbx       backup pbx entities, burst calls, voice mails and dial plan editorreports     backup cdr, cdr of queues, queue logs and pollsettings    backup settingsound      backup simotel sounds (announcements)voice-mail   backup simotel voice mails with sounds (db format)web-members   backup web accounts and account types

در این قسمت انواع روش‌های بکاپ‌گیری نمایش داده می‌شوند که با نوشتن نام استراتژی در جلوی دستور، سیستم شروع به بکاپ‌گیری می‌کند.

خروجی دستور Simotelhelper db backup pbx

root@simotel:~# simotelhelper db backup pbxDEBUG 2021-06-23T12:03:04.454+0430   writing Simotel.dialplan_editor_history to archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz.creating'DEBUG 2021-06-23T12:03:04.461+0430   writing Simotel.music_on_hold to archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz.creating'DEBUG 2021-06-23T12:03:10.847+0430   done dumping Simotel.dialplan_editor_orders (1 document)DEBUG 2021-06-23T12:03:12.365+0430   writing Simotel.featurecode to archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz.creating'DEBUG 2021-06-23T12:03:12.374+0430   done dumping Simotel.burstcall (0 documents)DEBUG 2021-06-23T12:03:12.375+0430   writing Simotel.queue to archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz.creating'DEBUG 2021-06-23T12:03:13.778+0430   done dumping Simotel.pbx_groups (0 documents)DEBUG 2021-06-23T12:03:13.779+0430      Simotel.sound 0DEBUG 2021-06-23T12:03:13.779+0430   Simotel.featurecode 0DEBUG 2021-06-23T12:03:13.779+0430DEBUG 2021-06-23T12:03:13.779+0430   Simotel.featurecode 9DEBUG 2021-06-23T12:03:13.779+0430   done dumping Simotel.featurecode (9 documents)DEBUG 2021-06-23T12:03:13.783+0430   Simotel.sound 10DEBUG 2021-06-23T12:03:13.855+0430   done dumping Simotel.queue (2 documents)DEBUG 2021-06-23T12:03:13.855+0430   done dumping Simotel.sound (10 documents)DEBUG backup completed, successfully. /var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz

با واردکردن این دستور سیستم شروع به بکاپ‌گیری از محتویات بخش pbx می‌کند،در نهایت نیز مسیر فایل بکاپ نمایش داده می‌شود(در زمان restore کردن بکاپ کاربرد دارد).

simotelhelper db connect#

با استفاده از این دستور می‌توان مستقیما به shell پایگاه‌داده MongoDB متصل شد.

خروجی دستور simotelhelper db connect

root@simotel:~# simotelhelper db connectMongoDB shell version v4.4.0connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/admin?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodbImplicit session: session { "id" : UUID("c13b4753-59e4-41cc-83f8-9f42a23048e3") }MongoDB server version: 4.4.0Welcome to the MongoDB shell.For interactive help, type "help".For more comprehensive documentation, see    https://docs.mongodb.com/Questions? Try the MongoDB Developer Community Forums    https://community.mongodb.com---The server generated these startup warnings when booting:    2021-06-23T09:51:28.056+04:30: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem    2021-06-23T09:51:32.054+04:30: You are running this process as the root user, which is not recommended    2021-06-23T09:51:32.054+04:30: /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled is 'always'. We suggest setting it to 'never'    2021-06-23T09:51:32.054+04:30: Soft rlimits too low    2021-06-23T09:51:32.054+04:30:     currentValue: 1024    2021-06-23T09:51:32.054+04:30:     recommendedMinimum: 64000------    Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display    metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).
    The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you    and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product    improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.
    To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()    To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()--->
هشدار

در‌صورتی که نسبت به طراحی و کار با پایگاه داده mongodb اطلاعی ندارید، اکیدا استفاده از این دستور و تغییر در سطح پایگاه‌داده توصیه نمی‌شود.

simotelhelper db repair#

درصورتی که در عملکرد پایگاه داده اختلالی ایجاد شود،با‌استفاده از این دستور می‌توان مشکل پیش‌آمده را برطرف نمود.

خروجی دستور simotelhelper db repair

root@simotel:~# simotelhelper db repair---------------------------------Successfully stop mongodb---------------------------------Do you want to make a copy of "db" before repairing to "/usr/src/mongodb/dbdata/db-back-repair/" ? [y/n]yStarting create copy of db to /usr/src/mongodb/dbdata/db-back-repair/Finished copy of db to /usr/src/mongodb/dbdata/db-back-repair/{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:52.925+04:30"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285,  "ctx":"main","msg":"Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:53.546+04:30"},"s":"W", "c":"ASIO",   "id":22601,  "ctx":"main","msg":"No TransportLayer configured during NetworkInterface startup"}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:53.547+04:30"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"main","msg":"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set tcpFastOpenServer, tcpFastOpenClient, and tcpFastOpenQueueSize."}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:53.670+04:30"},"s":"I", "c":"STORAGE", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"MongoDB starting","attr":{"pid":1173,"port":27017,"dbPath":"/usr/src/mongodb/dbdata/db","architecture":"64-bit","host":"simotel"}}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:53.670+04:30"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403,  "ctx":"initandlisten","msg":"Build Info","attr":{"buildInfo":{"version":"4.4.0","gitVersion":"563487e100c4215e2dce98d0af2a6a5a2d67c5cf","openSSLVersion":"OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019","modules":[],"allocator":"tcmalloc","environment":{"distmod":"debian10","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:58.471+04:30"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":20565,  "ctx":"initandlisten","msg":"Now exiting"}{"t":{"$date":"2021-06-23T12:22:58.472+04:30"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23138,  "ctx":"initandlisten","msg":"Shutting down","attr":{"exitCode":0}}

simotelhelper db restore#

این دستور وظیفه بازگردانی بکاپ‌های مرکزتماس را برعهده دارد،در نهایت به عنوان پارامتر ورودی مسیر فایل بکاپ تهیه شده نیز نیاز می‌باشد.

خروجی دستور simotelhelper db restore BackupPath

root@simotel:~# simotelhelper db restore /var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz
Drop collections of database before restore? [Y/n] ?yDEBUG 2021-06-23T12:29:44.190+0430   preparing collections to restore fromDEBUG 2021-06-23T12:29:44.258+0430   reading metadata for Simotel.user from archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz'DEBUG 2021-06-23T12:29:44.269+0430   restoring Simotel.user from archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz'DEBUG 2021-06-23T12:29:44.276+0430   restoring indexes for collection Simotel.user from metadataDEBUG 2021-06-23T12:29:44.301+0430   finished restoring Simotel.user (34 documents, 0 failures)DEBUG 2021-06-23T12:29:44.305+0430   reading metadata for Simotel.trunk from archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz'DEBUG 2021-06-23T12:29:44.312+0430   restoring Simotel.trunk from archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz'DEBUG 2021-06-23T12:29:44.320+0430   restoring indexes for collection Simotel.trunk from metadataDEBUG 2021-06-23T12:29:44.335+0430   finished restoring Simotel.trunk (2 documents, 0 failures)DEBUG 2021-06-23T12:29:44.342+0430   reading metadata for Simotel.dialplan_editor_history from archive '/var/spool/simotel/backup/cli/Simotel-pbx-20210623-1203.gz'DEBUG 2021-06-23T12:29:44.682+0430   no indexes to restoreDEBUG 2021-06-23T12:29:44.684+0430   finished restoring Simotel.sound (10 documents, 0 failures)DEBUG 2021-06-23T12:29:44.685+0430   112 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

simotelhelper db start#

این دستور وظیفه شروع‌به‌کار پایگاه‌داده را برعهده دارد.

خروجی دستور simotelhelper db start

root@simotel:~# simotelhelper db start---------------------------------Successfully start mongodb---------------------------------about to fork child process, waiting until server is ready for connections.forked process: 4322child process started successfully, parent exiting

simotelhelper db status#

این دستور وظیفه نمایش وضعیت پایگاه‌داده را برعهده دارد.

خروجی دستور simotelhelper db status

root@simotel:~# simotelhelper db status---------------------------------Mongodb status: Running---------------------------------

simotelhelper db stop#

این دستور وظیفه توقف‌ کار پایگاه‌داده را برعهده دارد.

خروجی دستور simotelhelper db stop

root@simotel:~# simotelhelper db stop---------------------------------Successfully stop mongodb---------------------------------

simotelhelper iptables#

این دستور وظیفه مدیریت موارد مربوط به iptables را برعهده دارد.

خروجی دستور simotelhelper iptables --help

root@simotel:~# simotelhelper iptables --helpmanage iptables
Usage: simotelhelper iptables [command]
Available Commands: apply    apply last iptables configuration boot    manage iptables booting export   export iptables flush    flush(stop) iptables import   import iptables panel    manage iptables panel view
Flags: -h, --help  help for iptables
Global Flags:   --host string  Address of server (default "update.mysup.ir")   --port int   Port of server (default 4994)
Use "simotelhelper iptables [command] --help" for more information about a command.

با استفاده از این دستور تمامی پارامتر‌های مربوط به دستور نمایش داده می‌شوند که در ادامه بصورت مختصر هرکدام را بررسی می‌کنیم.

۱. apply: پس از اینکه iptable مد نظر ما import شد،برای اعمال آن نیاز می‌باشد از این دستور استفاده کنیم.

۲. boot: فعال یا غیرفعال‌ شدن iptable در زمان شروع‌به‌کار ماشین را مشخص می‌کند.با دستور help می‌توان پارامترهای آن را مشاهده کرد.

۳. export: با استفاده از این دستور امکان خروجی گرفتن از iptable موجود برروی سیستم فراهم می‌شود.

۴. flush: این دستور iptable موجود برروی سیستم را غیرفعال می‌کند.

۵. import: امکان import فایل iptable سیستم‌ دیگری که با دستور export گرفته شده است را فراهم می‌آورد.

۶. panel: با استفاده از این دستور می‌توان بخش iptable وب را فعال یا غیر‌فعال کرد.با دستور help می‌توان پارامترهای آن را مشاهده کرد.

simotelhelper patch#

وظیفه مدیریت وصله‌های ارائه ‌شده برای مرکزتماس را برعهده دارد.

خروجی دستور simotelhelper patch

root@simotel:~# simotelhelper patchchecking for new patches update4 update availble for you.available patches are:--------------------------------------------------------------------------------------------- id | Name         | Version | Description--------------------------------------------------------------------------------------------- 1  | Package.P38     | 2    | 2  | Update music on hold (moh) | 2    | Update music on hold 3  | set ulimit      | 1    | Warning: Proceed With Caution. setting ulimit to asterisk. it hang up all current calls by restarting asterisk 4  | SoundPR       | 10    | queue sound issue is fixed---------------------------------------------------------------------------------------------Choose patch id:

با وارد کردن id مربوط به هر ردیف می‌توان آخرین وصله ارائه شده برای سیستم را نصب کرد.

خروجی دستور simotelhelper patch more

root@simotel:~# simotelhelper patch moreavailable categories are:--------------------------------------------------------------------------------------------- id | Category       | Description--------------------------------------------------------------------------------------------- 1  | Sound-pr       | Persian sound versions 2  | DB 4.4.0       | use to manipulate or restore some data template in database 3  | IPTable       | Configure iptable by some pre-define strategies 4  | HDD Maintenance   | Maintenance HDD---------------------------------------------------------------------------------------------Choose category id:

این دستور دسته‌بندی از وصله‌های ارائه شده برای ورژن مرکز تماس را ارائه می‌دهد،در صورتی که نیاز به بازگشت به ورژن قبلی وصله‌ای بود از طریق این دستور می‌توان اقدام کرد.

simotelhelper serial#

خروجی این دستور شماره سریال اختصاص داده‌شده به مرکزتماس می‌باشد.

root@simotel:~# simotelhelper serial5lWGi2aOHI7Kc9pOPFoLqh3MxhW8PkaMQK

simotelhelper serverstatus#

با اجرای این دستور اطلاعاتی درمورد سرور و سرویس‌های نصب شده برروی آن بدست می‌آورید.

خروجی دستور simotelhelper serverstatus

root@simotel:~# simotelhelper serverstatus{    "Host": {        "platform": "debian",        "platformVersion": "10.6",        "kernelVersion": "4.19.0-11-amd64",        "PBX": "13.37.0",        "PBXSBV": "s.2",        "LatestPython": "3.8.6",        "Pythons": [            "3.8.6"        ]    },    "Version": {        "Simotel": "6.2.22",        "SimotelEdition": "gold",        "Helper": "23"    },    "Mongodb": {        "FCV": "4.4",        "Version": "4.4.0",        "dbName": "Simotel",        "dbSize": 4014080    },    "Patch": {        "CUpdate": "1",        "PBXConf": "8",        "Package-p38": "1",        "Sound-pr": "8",        "iso": "7"    },    "HDD": {        "Total": 18889785344,        "Used": 6140174336,        "Free": 11766468608,        "Backup": 1769746,        "Monitor": 129844,        "MonitorConverted": 161878,        "MonitorRemoved": 4096    }}

simotelhelper timezone#

مدیریت timezone سرور با استفاده از این دستور انجام می‌شود.

simotelhelper update#

با استفاده از این دستور می‌توان آپدیت‌های جدید که برای سیستم ارائه شده‌اند را نصب کرد.

خروجی دستور simotelhelper serverstatus

root@simotel:~# simotelhelper updatedoing update
Usage: simotelhelper update [command]
Available Commands: check    check for new updates dialer   update simotel dialer helper   update simotel helper simotel   update simotel simotel
Flags: -h, --help  help for update
Global Flags:   --host string  Address of server (default "update.mysup.ir")   --port int   Port of server (default 4994)
Use "simotelhelper update [command] --help" for more information about a command.subcommand is required

در این مرحله باید یکی از گزینه‌ها برای بررسی آپدیت انتخاب شود.

خروجی دستور simotelhelper update check

root@simotel:~# simotelhelper update checksimotel: up to datehelper: up to date

simotelhelper version#

ورژن simotelhelper نصب شده برروی سرور را نشان می‌دهد.

خروجی دستور simotelhelper simotelhelper version

root@simotel:~# simotelhelper versionsimotelhelper version is 23