رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

HA

این قسمت در ساختار HA کاربرد دارد و وضعیت سرور‌‌های موجود در HA را نمایش می‌‌دهد.

HA Status#

در این قسمت اطلاعات مربوط به سرورها به شرح زیر نمایش داده می‌شود.

 • Server Name: نام سرور.

 • HA State: وضعیت سرور در ساختار HA (PRIMARY، SECONDARY، STANDBY، UNKNOWN).

 • PBX State: وضعیت استریسک سرور (UP، DOWN، UNKNOWN).

 • Last Heartbeat: آخرین سیگنال Heartbeat سرور.

 • Priority: اولویت سرور برای انتخاب به‌‌عنوان PRIMARY (عدد بالاتر اولویت بالاتر دارد).

 • Last HA Configure: آخرین تغییر HA.

 • Float IP: نشان‌دهنده آدرس شناور است (آدرس شناور همیشه باید روی سرور PRIMARY باشد).

 • Use As Primary: آیا سرور می‌‌تواند PRIMARY شود؟ (yes، no)

 • HA Recovery Mode: نحوه ریکاوری سرور هنگام خرابی است. اگر Auto باشد، پس از رفع عیب به حالت secondary منتقل می‌شود و اگر manual باشد، پس از خرابی به حالت standby می‌رود و باید توسط مدیر سیستم به حالت secondary منتقل شود.

 • Details:

  • Edit: برای ویرایش سرور.
  • Delete: برای حذف سرور (درصورتی‌‌که سرور فعال باشد، دوباره با داده‌‌های پیش‌‌فرض ساخته می‌شود).
  • Arping: برای اعمال arping روی سرور primary.

Server Status#

سرور در حالت HA یکی از وضعیت‌‌های زیر را داراست:

 • PRIMARY: سرور اصلی است.

 • SECONDARY: سرور‌‌هایی که درصورت خرابی primary شرایط جایگزینی آن را دارند.

 • STANDBY: سرور باید به‌صورت دستی به حالت secondary تبدیل شود.

 • UNKNOWN: وضعیت سرور مشخص نیست.