رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

HA Logs

در صورتی که سرویس HA راه‌اندازی شده باشد در این بخش گزارشات و لاگ‌های مربوط به وضعیت سرورها و تغییرات ایجاد شده در آن‌ها نشان داده می‌شود.

پارامترهای گزارش‌گیری HA Logs#

  • From (Date): بازیابی گزارشات از تاریخ.

  • To (Date): بازیابی گزارشات تا تاریخ.

  • Description: فیلتر گزارشات براساس پارامتر توضیحات.

  • Type: نمایش گزارشات براساس نوع سرویس.

  • Find Alike: یافتن موارد مشابه.