رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

PBX CLI

در این قسمت شما به شل PBX دسترسی دارید و مستقیما می‌توانید دستورات خود را در آن وارد کنید.یکی از قابلیت‌های کلیدی این بخش Autocomplete می‌باشد که در نوشتن دستور بسیار کمک می‌کند.

برای مثال دستور sip show peers را در شل وارد کنید و خروجی آن داخلی‌های موجود در سیستم می‌باشند.