رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

کامپوننت‌های عمومی

این بخش به بررسی کامپوننت‌های عمومی اختصاص یافته.

Customer Satisfaction#

در این کامپوننت گزارشی از میانگین رضایت مشتری در نظرسنجی‌های صورت گرفته(برحسب نمره) ارائه می‌شود.پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را که عددی می‌باشد نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

 • Period: بازه‌ای زمانی که در آن اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند را مشخص می‌کند.

 • Queues: صف‌هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند در اینجا مشخص می‌شوند.

 • Extensions: مشخص کردن داخلی‌های مدنظر در گزارش.

 • Groups: درصورتی که گروهی از کاربران در بخش مرکزتماس تعریف شده باشد در اینجا انتخاب می‌شود.

 • Surveys: برجسب‌های انتساب‌ داده‌شده به کامپوننت poll در دایل‌پلن اینجا انتخاب می‌شوند.

Surveys#

این کامپوننت عملکردی مشابه با کامپوننت Customer Satisfaction دارد.

Net Promoter Score#

وظیفه این کامپوننت ارائه گزارشی از شاخص خالص ترویج کنندگان است.برای درک بهتر این شاخص به مثال زیر توجه کنید

مثال) فرض کنید قرار است از خریدارهای محصول خود نظرسنجی انجام داده و رضایتمندی مشتری را نسبت به محصول بسنجید، فایل صوتی نظرسنجی نیز به این نحو باشد

” لطفا با عددی بین یک تا ده مشخص کنید که آیا از محصول ما راضی بوده‌اید و محصول ما را به دیگران پیشنهاد می‌کنید یا تجربه‌ی کاربری بدی از این محصول داشته‌اید.“

در اینجا افردا رأی دهنده با توجه به امتیاز داده شده به سه دسته تقسیم می‌شوند

۱. Detractors: افرادی که از محصول رضایت ندارند و تمایلی به محصول و معرفی آن ندارند.

۲. Passives: افرادی که نسب به محصول نارضایتی یا رضایتمندی خاصی ندارد و در رده میانی قرار می‌گیرند.

۳. Promoters: افرادی که از محصول رضایت دارند و نسبت به معرفی محصول تمایل نشان می‌دهند.

اطلاعات

هدف از این شاخص مشخص کردن میزان وفاداری مشتری نسبت به محصول و میزان تمایل وی به معرفی محصول به دیگران می‌باشد.

درنهایت با تفریق درصد افراد ناراضی از محصول، از افراد راضی نسبت به محصول مقدار Net Promoter Score بدست می‌آید.

dashboard

پارامترهای این کامپوننت شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را که عددی می‌باشد نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Detractors:افراد ناراضی.
  • Passives: افراد خنثی.
  • promoters: افراد راضی.
  • NPS: شاخص خالص ترویج کنندگان.
 • Period: بازه‌ای زمانی که در آن اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند را مشخص می‌کند.

 • Queues: صف‌هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند در اینجا مشخص می‌شوند.

 • Extensions: مشخص کردن داخلی‌های مدنظر در گزارش.

 • Surveys: برجسب‌های انتساب‌ داده‌شده به کامپوننت poll در اینجا انتخاب می‌شوند.

 • Detractors: چه امتیازهایی به عنوان افراد ناراضی در نظر گرفته شوند.

 • Passives: چه امتیازهایی به عنوان افراد خنثی در نظر گرفته شوند.

 • promoters: چه امتیازهایی به عنوان افراد راضی در نظر گرفته شوند.

HDD (Audio)#

گزارشی از حافظه مصرف‌شده توسط فایل‌های صوتی را ارائه می‌دهد.پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Audio: فایل‌های صوتی سالم.
  • Trash: فایل‌های صوتی که در فرایند convert به مشکل برخورده‌اند.

HDD (All)#

گزارشی از وضعیت حافظه مصرفی سرور را ارائه می‌دهد.پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Used: حافظه مصرف شده.
  • Database: حافظه اختصاص یافته به پایگاه‌داده.
  • Backup: حافظه اختصاص یافته به فایل‌های پشتیبان.
  • Audio: حافظه اختصاص یافته به فایل‌های صوتی.
  • Trash: فایل‌های که باید پاک شوند(فایل‌های صوتی ناقص و ...).
  • Free: فضای باقی مانده هارد.

Call Duration#

ارائه گزارشی کلی از مدت زمان مکالمه و انتظار(برحسب ثانیه).پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Talk Time: مدت زمان مکالمه.
  • Wait Time: مدت زمان انتظار.
 • Trunks: نام ترانک‌هایی که تماس‌های ورودی و خروجی آنها درنظر گرفته شود.

 • Call Types: نوع تماس‌های دخیل در گزارش ارائه شده که شامل

  • outgoing: تماس‌های خروجی.
  • incoming: تماس‌های ورودی.
  • local: تماس‌های محلی.

Call Status#

ارائه گزارشی کلی از وضعیت تماس‌ها(پاسخ‌داده‌شده، پاسخ‌داده‌نشده،مشغول،مسدودشده).پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Answered: تماس پاسخ‌داده شده.
  • No-Answer: تماس پاسخ‌داده نشده.
  • Busy: تماس‌های مشغولی.
  • Barred: تماس‌های مسدود شده.
  • Total: مجموع کل تماس‌ها.
  • SPIT call: تماس‌های بهمنی.
  • Blacklist: تماس‌هایی که در لیست سیاه قرار دارند.
  • Failed: تماس‌هایی که به مشکل برخورده‌اند.
 • Trunks: نام ترانک‌هایی که تماس‌های آنها درنظر گرفته شود.

 • Call Types: نوع تماس‌های دخیل در گزارش ارائه شده که شامل

  • outgoing: تماس‌های خروجی.
  • incoming: تماس‌های ورودی.
  • local: تماس‌های محلی.

Call Direction#

ارائه گزاشی از نوع تماس‌ها(ورودی،خروجی) در مرکزتماس.پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.

 • Items: آیتم‌های کامپوننت.

  • Incoming: تماس‌های ورودی.
  • Outgoing: تماس‌های خروجی.
  • local: تماس‌های محلی.
  • Total: مجموع تمامی تماس‌ها.
 • Trunks: نام ترانک‌هایی که تماس‌های آنها درنظر گرفته شود.

 • Call Types: نوع تماس‌های دخیل در گزارش ارائه شده که شامل

  • outgoing: تماس‌های خروجی.
  • incoming: تماس‌های ورودی.
  • local: تماس‌های محلی.

SPIT#

این کامپوننت وظیفه نمایش تماس‌های بهمنی در مرکزتماس را برعهده دارد.پارامترا‌ها شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات را نشان می‌دهد.