رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

کامپوننت‌های بلادرنگ

در این بخش بصورت جزئی به بررسی هرکدام از کامپوننت‌های که خروجی بصورت بلادرگ ارائه می‌دهند می‌پردازیم.

Trunk Status#

وضعیت ترانک‌های موجود در مرکزتماس را نمایش می‌دهد.پارامترهای آن شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات شامل

 • Items: آیتم‌های کامپوننت شامل

  • Deactivated: نمایش ترانک‌های غیرفعال.
  • Unavailable: نمایش ترانک‌هایی که به هر دلیلی دردسترس نیستند(برای مثال زمانی که دسترسی به Host با مشکل مواجه شود).
  • Ok: نمایش ترانک‌هایی با وضعیت Ok.

Server Stats#

اطلاعاتی درمورد وضعیت مصرف پردازنده و حافظه رم را نشان می‌دهد.پارامترهای آن شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات شامل

 • Items: آیتم‌های کامپوننت شامل

  • CPU
  • RAM

Exten Status#

این کامپوننت نمایش وضعیت داخلی‌ها را بصورت بلادرنگ برعهده دارد.پارامترهای آن شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات شامل

 • Items: آیتم‌های کامپوننت شامل

  • Idle: در وضعیت آماده‌به‌کار.
  • Ringing: در حال زنگ خوردن.
  • In-Use: در حال استفاده.
  • Paused : در حالت استرحت.
  • Unavailable: داخلی دردسترس نمی‌باشد.
  • Hold: تماس‌های که در حالت انتظار می‌باشند.
  • Invalid: وضعیت داخلی نامعتبر می‌باشد.
 • Extensions: مشخص کردن داخلی‌های مدنظر در گزارش.

 • Groups: درصورتی که گروهی از کاربران در بخش مرکزتماس تعریف شده باشد در اینجا انتخاب می‌شود.

Agent Status#

این کامپوننت نمایش وضعیت اپراتور را بصورت بلادرنگ برعهده دارد.پارامترهای آن شامل

 • Title: نام نمایشی کامپوننت در صفحه را مشخص می‌کند.

 • View as: نحوه نمایش اطلاعات شامل

 • Items: آیتم‌های کامپوننت شامل

  • Idle: در وضعیت آماده‌به‌کار.
  • Ringing: در حال زنگ خوردن.
  • In-Use: در حال استفاده.
  • Paused : در حالت استرحت.
  • Unavailable: داخلی دردسترس نمی‌باشد.
  • Hold: تماس‌های که در حالت انتظار می‌باشند.
  • Invalid: وضعیت داخلی نامعتبر می‌باشد.
 • Queue: مشخص کردن صف‌های مدنظر برای گزارش‌گیری.