رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

AGI

کاربرد#

برای استفاده از قابلیت AGI نویسی به‌کار می‌رود. در این كامپوننت فایل AGI را كه قبلاً نوشته‌اید بارگذاری کنید. سیموتل پس از رسیدن به این كامپوننت AGI را فراخوانی می‌كند.

پارامترها کامپوننت#

  • Current File: فایل آپلود شده كه قابل استفاده است.

  • AGI File: آپلود فایل AGI.