رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announcements

کاربرد#

برای پخش پیام صوتی استفاده می‌شود. معمولاً قبل از این کامپوننت، تماس باید Answer شده باشد.

پارامترها کامپوننت#

  • Announcement: نام فایل صوتی است.