رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Answer

کاربرد#

از این کامپوننت برای جواب خودكار تماس استفاده می‌‌شود. معمولاً این کامپوننت قبل از پخش پیام‌های صوتی به‌کار گرفته می‌‌شود (مانند IVR یا Announcement)، زیرا در هر تماس ابتدا باید تماس پاسخ داده شود و سپس صوت مبادله گردد، درغیراین‌‌صورت پیام صوتی توسط تماس‌گیرنده شنیده نمی‌‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Type: نوع پاسخ شامل
    • Answer: امکان رد‌ و بدل شدن صدا وجود دارد اما هنوز در گزارشات مرکزتماس وضعیت تماس No Answer است.
    • Progress: در این حالت فقط صدای بوق تماس شنیده می‌شود و هیچ صوتی رد و بدل نمی‌شود.
    • Definite Answer: امکان رد و ‌بدل شدن صدا وجود دارد و در گزارشات مرکزتماس نیز وضعیت تماس Answer ثبت می‌شود.