رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Authentication

کاربرد#

در برخی موارد برای ورود به قسمت‌های خاص، احتیاج به احراز هویت است تا از سوء استفاده‌‌های احتمالی پیشگیری شود، ازجمله این موارد خاص می‌توان به ورود به اتاق کنفرانس و استفاده از قابلیت DISA اشاره کرد.

پارامترها کامپوننت#

  • Type: نوع احراز هويت

    • Use user secret: در این روش از رمز عبور داخلی استفاده می‌‌گردد.
    • Use defined secret: در این روش از رمز عبوری استفاده می‌‌شود که در پارامتر Defined secret تعریف شده است و برای تمام کاربرانی که می‌‌خواهند از آن استفاده نمایند مشترک است.
  • Defined secret: كلمه عبور ثابت است.