رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Autodialer Route

کاربرد#

این کامپوننت برای دریافت تماس‌‌های تعاملی ماژول ارسال تماس انبوه سیموتل استفاده می‌‌شود. كمپین‌‌ها دارای دو پارامتر Context Interface و Interface Text هستند كه درصورت مقدار‌‌دهی به كامپوننت Auto Dialer Route اشاره دارند.

Context Interface در واقع همان Context است و Interface Text نیز به ردیف‌‌های كامپوننت اشاره دارد. درصورتی‌‌كه Interface Text مقدار‌‌دهی نشده باشد، تماس به‌صورت پیش فرض از اولین خروجی any خارج می‌‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Context: كانتكست كامپوننت است كه در Context Interface كمپین استفاده می‌‌شود.

  • Text: ردیف‌‌های كامپوننت است كه یكی از آنها در Interface Text استفاده می‌‌شود و پیش فرض آن any است.

نکته

برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد ماژول تماس انبوه به اینجا مراجعه فرمایید.