رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

BlackList

کاربرد#

از این کامپوننت برای بررسی لیست سیاه استفاده می‌‌شود. با ورود تماس به این کامپوننت، حضور آن در لیست سیاه بررسی می‌‌شود (مراجعه شود به منوی لیست سیاه).

خروجی‌ها#

  • : درصورتی که شماره تماس‌‌گیرنده در لیست سیاه باشد.

  • : درصورتی که شماره تماس‌‌گیرنده در لیست سیاه نباشد.