رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Call Completion

کاربرد#

از این کامپوننت برای رزرو خط استفاده می‌‌شود. کاربرد آن زمانی است که یک کاربر با کاربر دیگری تماس می‌‌گیرد، اما مقصد مشغول است یا پاسخ‌گو نیست. در این حالت با فعال‌‌کردن رزرو تماس، پس از آنکه کاربر مقصد تماس را قطع کند (درصورت مشغول‌‌بودن خط) یا بعد از اولین تماس وی (درصورت پاسخ‌گو نبودن)، ابتدا توسط سیستم با کاربر مبدأ تماس گرفته می‌‌شود و بعد از پاسخ مبدأ، با مقصد تماس گرفته می‌‌شود. به عملیات فوق در اصطلاح رزرو تماس می‌‌گویند.

پارامترها کامپوننت#

این کامپوننت شامل دو حالت است

  • Type: نوع رزرو خط
    • Request: فعال‌‌کردن رزرو تماس (معمولاً بعد از کامپوننت داخلی قرار می‌‌گیرد).
    • Cancel: درصورت فعال‌‌بودن رزرو تماس، آن را غیرفعال می‌‌کند (معمولاً بعد از کامپوننت OutgoingRoute قرار می‌‌گیرد و با یک الگوی خاص قابل‌دسترسی است).