رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

ChanSpy

از این کامپوننت برای شنود تماس‌‌های جاری در سیموتل استفاده می‌شود. به‌‌وسیله کامپوننت ChanSpy می‌‌توان به‌‌صورت محسوس و یا نامحسوس تماس را شنود کرد. روش شنود هم در قسمت option تعیین می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Extension: انتخاب داخلی برای اعمال سیاست شنود است.

  • Skip: برای تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد، سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است، سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Options: تنظیمات مرتبط با سیاست‌‌های شنود را در اختیار قرار می‌دهد.

اطلاعات

در بخش option با فعال‌سازی گزینه d با فشردن عدد ۴ فقط شنیدن، عدد ۵ نجوا با اپراتور و عدد ۶ حالت کنفرانس فعال می‌شود.