رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Conference

کاربرد#

از این کامپوننت برای استفاده از کنفرانس صوتی استفاده می‌‌شود. برای تشکیل هر کنفرانس باید یک اتاق کنفرانس ایجاد گردد و سپس کاربران وارد اتاق کنفرانس شوند. برای شکل گرفتن اتاق کنفرانس باید شماره‌‌ای نیز به آن اختصاص یابد تا کاربران بتوانند به‌وسیله آن وارد اتاق کنفرانس گردند.

پارامترها کامپوننت#

  • Conference: شماره اتاق کنفرانس است. اگر شماره‌‌ای وارد نشود، شماره گرفته‌شده توسط کاربر به‌‌عنوان اتاق کنفرانس درنظر گرفته می‌‌شود.