رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Corrector

کاربرد#

اگر با کامپوننت‌‌های Extension و Trunk کارکرده باشید احتمالا پارامترهای Skip و Prefix را می‌شناسید. آنجا با استفاده از این پارامترها شماره واردشده را تغییر می‌دادیم تا به شماره مورد نیاز ما تبدیل گردد. این تغییرات به همان کامپوننت محدود بود و در کامپوننت بعدی شماره واردشده تغییر نمی‌کرد. کامپوننت Corrector رفتار مشابهی روی شماره واردشده، کالر آیدی تماس‌گیرنده و نام تماس‌گیرنده انجام می‌‌دهد، با این تفاوت که این تغییرات پایدار می‌شود و در ادامه مسیر تماس، داده‌‌های تغییریافته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته

اینجا منظور از Extension عددی است که توسط تماس‌گیرنده شماره‌‌گیری شده است.

پارامترها کامپوننت#

  • Caller ID: با مقداردهی به این پارامتر، caller_id جدیدی برای تماس‌گیرنده تعریف می‌‌شود.

  • Caller ID Skip: برای تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای caller_id تماس‌‌گیرنده حذف گردند.

  • Caller ID Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از caller_id تماس‌‌گیرنده است.

  • Caller Name: با مقداردهی به این پارامتر نام جدیدی برای تماس‌گیرنده تعریف می‌‌شود.

  • Caller Name Skip: برای تعیین تعداد کاراکترهایی است که باید از ابتدای نام تماس‌‌گیرنده حذف گردند.

  • Caller Name Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از نام تماس‌‌گیرنده است.

  • Extension: با مقداردهی به این پارامتر، شماره واردشده تغییر می‌‌کند.

  • Extension Skip: برای تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد.

  • Extension Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است.

  • Set Extension on DID:مقدار وارد شده در Extension را به عنوان DID قرار می‌دهد.