رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

DISA

کاربرد#

با استفاده از این کامپوننت بوق آزاد در اختیار تماس‌گیرنده قرار می‌گیرد. بوق آزاد امکان شماره‌‌گیری را به کاربر می‌‌دهد.

پارامترها کامپوننت#

  • Password: درصورت تعیین کلمه عبور در زمان استفاده از DISA از کاربر خواسته می‌‌شود که کلمه عبور را وارد کند. درصورتی که نیازی به ورود کلمه عبور نباشد، باید مقدار پیش‌‌فرض آن no-password باشد.

  • Context: پس از ورود شماره، شماره واردشده همانند تماس‌‌های خروجی به کامپوننتی که کانتکست واردشده را مدیریت می‌‌کند ارسال می‌‌گردد. درغیراین‌‌صورت تماس با خطا تمام می‌‌شود.