رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Extension

کاربرد#

برای ارسال تماس به سمت یک داخلی، از کامپوننت Extension استفاده می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Extension: انتخاب داخلی برای دریافت تماس است. درصورتی‌‌که هیچ داخلی‌ای انتخاب نگردد تماس به سمت داخلی منطبق با شماره واردشده ارسال می‌‌گردد.

  • Say Busy: درصورتی که کاربر مشغول می‌باشد برای تماس‌های پشت خطی فایل صوتی مبنی بر مشغول بودن مشترک پخش شود.

  • Timeout (sec): مدت زمان زنگ خوردن داخلی (برحسب ثانیه) است.

  • Skip: تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد. سپس شماره جدید به‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Prefix: افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Call Limit (sec): محدودیت زمانی مكالمه است.

  • Options: تنظیمات تماس است.

پارامترها Skip و Prefix#

Skip بر Prefix اولویت دارد. یعنی ابتدا Skip و سپس Prefix بر نتیجه Skip انجام می‌‌شود،Skip و Prefix در حالتی بررسی می‌‌شوند که داخلی انتخاب نشده باشد.

مثالی برای توضیح کاربرد Skip و Prefix: فرض کنید شماره‌‌ای که کاربر گرفته است 955، Skip یک و Prefix بیست باشد، در این صورت

۱. ابتدا یک رقم از اول 955 حذف و نتیجه 55 می‌‌شود.

۲. سپس عدد 20 به 55 اضافه و نتیجه 2055 می‌‌شود.

۳. و با داخلی 2055 تماس گرفته می‌‌شود.

خروجی‌ها#

  • S (Success): درصورتی‌‌که تماس موفق باشد، یعنی داخلی به تماس پاسخ دهد.

  • B (Busy): درصورتی که داخلی مشغول باشد.

  • F (Fail): درصورتی‌‌که تماس ناموفق باشد(برای مثال داخلی دردسترس نباشد).