رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Incoming Route

کاربرد#

تماس‌‌هایی که از خارج سیموتل وارد می‌‌شوند، تماس‌‌های ورودی نام دارند. نقطه شروع آنها کامپوننت Incoming Route است. برای دریافت تماس ورودی در این کامپوننت، Context ترانک ورودی و Context این کامپوننت باید یکسان باشند، لذا باید دقت شود که در قسمت تنظیمات، پارامتر کانتکست به درستی وارد شده باشد. تماس ورودی دارای دو مشخصۀ CID و DID است. با توجه به این دو پارامتر می‌‌توان مسیرهای مختلفی در کامپوننت تعریف کرد.

نکته

کامپوننت IncomingRoute الگوی تطابق پیچیده‌‌ای ندارد. معمولاً شماره کامل وارد می‌‌شود چون ممکن است یک شماره، پیشوند‌‌های مختلفی داشته باشد. از عبارت x قبل یا بعد از آن می‌‌توان استفاده کرد. مثال زیر را ببینید.

x310410 <= 310410, 51310410, +985131410

پارامترها کامپوننت#

  • Context: کانتکست ترانک ورودی.

پارمترهای مسیردهی#

  • CID: شماره تماس‌‌گیرنده.

  • DID: شماره گرفته‌شده.