رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

IVR

کاربرد#

با استفاده از منشی‌دیجیتال این امکان فراهم می‌شود که تماس‌‌گیرنده بین مسیر‌‌های مختلف حق انتخاب داشته باشد.

پارامترها کامپوننت#

  • Announcement: فایل صوتی‌ای است که در ورود به IVR پخش می‌گردد.

  • Timeout Announcement: پیامی است که هنگام Timeout شدن پخش می‌شود.

  • Invalid Announcement: پیامی است که هنگام وارد‌‌کردن شماره اشتباه از سوی تماس‌‌گیرنده پخش می‌شود.

  • Enable Direct Dial: درصورت فعال‌‌بودن، تماس‌‌گیرنده می‌‌تواند شماره داخلی یکی از کاربران تعریف شده در سیستم را بگیرد.

  • Repeat Loop: تعداد تکرار IVR است (درصورت عدم ورود عدد از سوی تماس‌‌گیرنده).

  • Timeout (Sec): مدت زمانی است برحسب ثانیه که فرصت داده می‌شود پس از واردکردن عدد اول، عدد دوم وارد گردد. مقدار صفر قابليت timeout را غيرفعال می‌كند.

  • Max Digits: حداکثر رقم‌‌هایی است که تماس‌‌گیرنده می‌‌تواند وارد کند.

پارامترها مسیر‌‌دهی#

  • Case: عددی است که به خروجی انتساب‌ داده می‌شود. اگر عدد واردشده توسط تماس‌‌گیرنده با مقدار case برابر باشد، تماس از آن خروجی خارج می‌‌گردد.

  • Text: نامی است که تنها برای نمایش در ظاهر کامپوننت استفاده می‌شود و می‌‌توان از آن برای سهولت در دسترسی بهره برد.

پارامترهای خروجی t و i#

خروجی‌‌های پیش‌فرض تعریف شده در IVR هستند. t برای مسیردهی به رویداد timeout و i برای مسیردهی در زمانی استفاده می‌شود که تماس‌‌گیرنده، داده اشتباه (invalid) وارد کرده است. برای استفاده از آن‌‌ها باید مسیر جدیدی به IVR اضافه کنید و مقدار "case" را t و یا i قرار دهید.