رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Jump In

کاربرد#

در صفحه ویرایشگر هر سازمانی بسته به نوع استراتژی آن، احتمال بروز پیچیدگی‌‌هایی در پیاده‌‌سازی وجود دارد. این کامپوننت و کامپوننت Jump Out (که مکمل هم هستند)، برای ارتباط بین دو نقطه استفاده می‌شوند و درواقع همچون مسیر بین دو کامپوننت هستند که نامرئی شده‌اند و دیده نمی‌شوند. این دو کامپوننت هیچگونه عملیاتی روی تماس انجام نمی‌دهند و صرفاً برای ساده‌‌سازی در طراحی مسیر تماس در ویرایشگر استفاده می‌شوند.

توصیه می‌‌شود برای پرش بین صفحه‌های مختلف، بجای اتصال‌‌های بلند بین کامپوننت‌ها و مسیر‌‌های تکراری و موارد مشابه، از این دو کامپوننت استفاده کنید.

برای استفاده از این کامپوننت‌‌ها کافیست ابتدا کامپوننت JumpIn را در ابتدای مسیر مقصد قرار دهید و نامی منحصربه‌‌فرد برای آن در قسمت Name تعریف کنید، سپس کامپوننت JumpOut را در انتهای مسیر مبدأ قرار دهید و نام کامپوننت مقصد را از قسمت JumpIn Name انتخاب کنید.

پارامترها کامپوننت#

  • Name: نام ورودی پرش است. از این نام در Jump Out برای مقصد پرش استفاده می‌شود.