رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Outgoing Route

کاربرد#

تماس‌‌هایی که در درون مرکز تماس یا از طریق اجزای داخلی مرکز تماس (مانند IP Phone) تولید می‌شوند، تماس خروجی محسوب و به کامپوننت Outgoing Route ارسال می‌شوند. البته تماس‌‌ها با توجه به مقدار کانتکست تماس‌‌گیرنده (برای‌مثال کانتکست داخلی‌‌ای که بر روی گوشی تنظیم شده است) به سمت یک کامپوننت مناسب می‌‌روند. به عبارت دیگر کانتکست تماس‌‌گیرنده باید در تنظیمات کامپوننت، وارد شده باشد.

در OutgoingRoute، قواعد مسیردهی مناسب برای تماس‌‌های داخلی، تماس‌‌های شهری و ... پیاده‌‌سازی می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Context: کانتکست تماس‌‌گیرنده.

  • Check FeatureCode: امکان استفاده از کد‌‌های ویژه. درصورت فعال‌‌بودن، کد ویژه نسبت به همه الگوهای تعریف شده در کامپوننت اولویت دارد.

  • Check SpeedDial: امکان استفاده از شماره‌‌گیری سریع. درصورت فعال‌‌بودن، قواعد شماره‌‌گیری سریع نسبت به الگوهای تعریف‌شده در کامپوننت اولویت دارد. برای‌مثال اگر شماره‌‌ای گرفته شود که برای آن SpeedDial تعریف شده باشد، ابتدا آن شماره به شماره مرجع در SpeedDial تبدیل می‌شود و سپس الگوها برای شماره جدید بررسی می‌‌گردند.

پارامترهای مسیردهی#

  • Pattern: الگوی خروجی.

در OutgoingRoute استفاده از الگوها ضروری است، لذا چنانچه با نحوه الگونویسی آشنایی ندارید بخش آشنایی با الگوهای تطابق را مطالعه فرمایید.