رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Page

کامپوننت page عبارت است از برقراری تماس همزمان با یک یا چند مقصد، بدون نیاز به تایید مقصد. پس از برقراری تماس، در مقصد بلندگو باز می‌شود و صدای تماس‌گیرنده را پخش می‌کند. از جمله موارد استفاده آن، ایجاد کنفرانس و اطلاع‌‌رسانی عمومی است. با قطع تماس توسط تماس‌گیرنده، تماس تمامی افراد قطع می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Extension: انتخاب داخلی برای اعمال paging است. درصورتی‌‌که هیچ داخلی‌ای انتخاب نشود، تماس به سمت داخلی منطبق با شماره واردشده ارسال می‌‌گردد.

  • Timeout (sec): مدت زمان زنگ خوردن داخلی (برحسب ثانیه) است.

  • Skip: برای تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Options: شامل تنظیمات است.