رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

PickUp

کاربرد#

از این کامپوننت برای شکار تماس کاربران دیگر استفاده می‌‌شود. در زمانی که تلفن اپراتوری در حال زنگ‌خوردن باشد، کاربرهای دیگر می‌‌توانند با استفاده از امکان Pickup، تماس وی را بگیرند و خود پاسخ دهند. به این عملیات شکار خط نیز می‌گویند.

پارامترها کامپوننت#

 • Type: نوع شکار خط

  • Pickup Group: هر داخلی تنها می‌‌تواند داخلی‌‌های گروه خود را شکار کند (در زمان تعریف داخلی با مقدار‌‌دهی پارامترهای Pickup Group و Call Group، کاربران برای انجام این عملیات گروه‌‌بندی می‌شوند).
  • Without Caller ID: در این روش تماس مستقیماً و بدون وقفه زمانی شکار می‌‌شود.
  • With Caller ID: در این روش caller_id تماس‌گیرنده برای کاربر شکارکننده نمایش داده می‌‌شود (پس از شکار، تماس شکارکننده قطع می‌شود و پس از زمان Delay ، تماس به همراه caller_id تماس‌گیرنده به سمت شکارکننده منتقل می‌شود).
 • Extension: درصورت تعیین داخلی، فقط تماس همان داخلی شکار می‌‌شود و درصورتی‌‌که این فیلد خالی باشد، شماره‌‌ای که واردشده است شکار می‌‌شود.

 • Delay (sec): وقفه‌‌ای است (برحسب ثانیه) که برای گرفتن تماس ایجاد می‌‌شود.

 • Skip: برای تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردند. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

 • Prefix: برای افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

نکته

Pickup Group برای گرفتن تماس در گروه، بدون مشخص‌‌کردن کاربر هدف است. در روش‌‌های With Caller ID و Without Caller ID ، داخلی هدفی را که قصد داریم تماسش را شکار کنیم، باید در اختیار داشته باشیم.