رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Poll

کاربرد#

از کامپوننت Poll برای نظرسنجی از مشتریان استفاده می‌‌شود. نظرسنجی برای سنجش کیفیت پاسخگویی اپراتور‌‌ها معمولاً بعد از کامپوننت Queue و Extension و در مورد خدمات خاص بعد از IVR قرار می‌گیرد.

نکته

در قسمت گزارشات، بخش گزارش پیشرفته و در سربرگ نظرسنجی می‌‌توان گزارشات مربوط به نظرسنجی را مشاهده کرد.

پارامترها کامپوننت#

  • Label: برچسبی است که برای دسته‌‌بندی نتایج نظرسنجی در گزارش‌‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

  • Announcement Before: فایل صوتی‌ای است که قبل از نظرسنجی پخش می‌‌شود.

  • Announcement After: فایل صوتی‌ای است که بعد از نظرسنجی پخش می‌‌شود.

  • Timeout (sec): حداکثر زمان انتظار (برحسب ثانیه) برای وارد‌‌کردن عدد توسط مشتری است.

  • Max Digits: حداکثر تعداد رقم مجاز درنظرسنجی است.

  • Poll Min: حداقل امتیاز مجاز در نظرسنجی است.

  • Poll Max: حداکثر امتیاز مجاز در نظرسنجی است.