رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Queue

کاربرد#

برای ارسال تماس به سمت صف استفاده می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

 • Queue: انتخاب صف جهت انتقال تماس می‌باشد. درصورتی‌‌که هیچ صفی انتخاب نشود تماس به سمت صف منطبق با شماره واردشده ارسال می‌‌گردد.

 • Agent Introduction: اعلام شماره اپراتور به تماس‌‌گیرنده (قبل از برقراری تماس) است.

 • Timeout (sec):حداکثر مدت زمانی که کاربر در صف منتظر پاسخگویی بماند.

 • Skip: تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد. سپس شماره جدید به‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌شود.

 • Prefix: افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌شود.

 • Call Limit (sec): محدودیت زمانی مكالمه اپراتور‌‌ها برای هر تماس در صف است.

 • Macro: مسیر فایل ماكرو است.

 • Options: تنظیمات صف است.

 • Call Options: تنظیمات تماس است.

خروجی‌ها#

 • S (Success): درصورتی‌‌که تماس موفق باشد، یعنی یكی از داخلی‌های فعال در صف به تماس پاسخ دهد.

 • F (Fail): درصورتی‌‌که تماس ناموفق باشد، یعنی به هر دلیلی موفق نبوده باشد.