رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Ring Group

کاربرد#

این کامپوننت همانند استراتژی Ringall در صف عمل می‌‌کند، به نحوی که تمام داخلی‌‌های فراخوانده شده در آن همزمان زنگ می‌خورند.

پارامترها کامپوننت#

  • Extensions: داخلی‌هایی هستند که تماس برای آن‌‌ها به طور همزمان ارسال می‌گردد.

  • Timeout (sec): مدت زمان زنگ خوردن داخلی‌‌ها (برحسب ثانیه) است.

نکته

توجه داشته باشید که امکان ضبط تماس در این کامپوننت به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد.