رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk

کاربرد#

برای ایجاد تماس روی ترانک استفاده می‌‌گردد، به این نحو که شماره ورودی به کامپوننت ترانک را روی ترانک انتخاب شده در کامپوننت شماره‌‌گیری می‌‌کند.

پارامترها کامپوننت#

  • Trunk: انتخاب ترانک برای انتقال تماس از طریق آن است.

  • Timeout (sec): مدت زمانی است که تماس منتظر برقراری ارتباط می‌‌ماند (برحسب ثانیه).

  • Skip: تعیین تعداد رقم‌‌هایی است که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌‌شود.

  • Prefix: افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده است. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌شود.

  • Call Limit (sec): محدودیت زمانی مكالمه است.

  • Permitted Queues: صف‌‌هایی که مجاز به استفاده از این ترانک هستند. اگر صفی انتخاب نگردد تمام صف‌‌ها مجاز به استفاده‌اند.

  • Permitted Extensions: داخلی‌‌هایی که مجاز به استفاده از این ترانک هستند. اگر داخلی انتخاب نگردد تمام داخلی‌‌ها مجاز به استفاده هستند.

  • Options: تنظیمات تماس است.

خروجی‌ها#

  • S (Success): درصورتی‌‌که تماس موفق باشد. تماس خاتمه می‌‌یابد و مرحله بعدی ندارد.

  • F (Fail): درصورتی‌‌که تماس موفق نباشد، یعنی مقصد به هر دلیلی پاسخ نداده باشد.