رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

VoiceMail V2

کاربرد#

از این کامپوننت برای استفاده از صندوق صوتی استفاده می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Type: نوع صندوق صوتی

    • Listen: شنیدن پیام صوتی.
    • Record: ذخیره پیام صوتی جدید.
  • Voice Mail: انتخاب شماره صندوق. درصورتی‌‌که هیچ صندوق صوتی‌‌ای انتخاب نگردد، تماس به سمت صندوق صوتی منطبق با شماره واردشده ارسال می‌‌گردد.

  • Skip: تعیین تعداد رقم‌‌هایی که باید از ابتدای شماره واردشده حذف گردد. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌شود.

  • Prefix: افزودن عدد درج‌شده در این گزینه قبل از شماره واردشده. سپس شماره جدید به‌‌عنوان شماره مقصد درنظر گرفته می‌شود.