رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

WhiteList

کاربرد#

از این کامپوننت برای بررسی لیست سفید استفاده می‌شود. با ورود تماس به این کامپوننت، حضور آن در لیست سفید بررسی می‌شود (مراجعه شود به منوی لیست سفید). به دو صورت شماره‌‌ها بررسی می‌شوند: یا با استفاده از برچسب‌‌ها در شماره‌‌های ثبت‌شده در منوی لیست سفید و یا با شماره‌هایی که مستقیماً در پارامتر Numbers واردشده‌اند چک می‌شود.

پارامترها کامپوننت#

  • Labels: برچسب موجود در لیست سفید.

  • Number: شماره‌هایی که مستقیما به‌‌عنوان لیست سفید درنظر گرفته می‌شوند.

خروجی‌ها#

  • : درصورتی که شماره تماس‌‌گیرنده در لیست سفید باشد.

  • : درصورتی که شماره تماس‌‌گیرنده در لیست سفید نباشد.