رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

متغیرهای ویرایشگر

متغیرها مقادیری می‌باشند که دراین قسمت تعریف می‌شود و در کامپوننت‌های وایرایشگر مورد استفاده قرار می‌گیرند،از مزایای اصلی استفاده از متغیر‌های عدم نیاز به دوباره‌کاری و تغییر مقدار گروهی از کامپوننت‌ها با تغییر مقدار یک متغیر می‌باشد.

  • مثال) فرض کنید در سازمان شما نیاز می‌باشد که بصورت پویا مقدار time out کامپوننت‌های exten تغییر پیدا کند و با توجه به اینکه سناریو تماس پیچیده‌ای دارید تعداد زیادی کامپوننت‌های exten در ویرایشگر موجود می‌باشد،در روش بدون استفاده از متغیرها نیاز می‌باشد شما بصورت دستی مقدار time out را به‌ازائی هر کامپوننت تغییر دهید که کاری زمان‌بر می‌باشد ولی در صورتی که از متغیرها استفاده کنید تنها با تغییر مقدار متغیر انتخاب‌ شده در time out همه کامپوننت‌های exten، بصورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند و عملا با یک متغیر مقدار time out تمامی کامپوننت‌ها را مدیریت می‌کنید.

با توجه‌ به‌اینکه کامپوننت‌های مختلف پارمترهایی با نوع داده مختلف دارند بنابراین نیاز می‌باشد متغیرهای تعریف شده در این قسمت نیز نوع‌داده‌های مختلفی داشته باشند این نوع‌داده‌ها شامل

۱. number: نوع داده‌ی عددی می‌باشد و در کامپوننت‌های مثل exten،queue و ... کاربرد دارد.

۲. string: نوع داده‌ی رشته‌ای می‌باشد و در کامپوننت‌های مثل exten،queue و ... کاربرد دارد.

۳. announcement: نوع داده فایل صوتی می‌باشد و در کامپوننت‌هایی مثل poll،announcement کاربرد دارد.

پارامترهای متغییرها#

  • Name: نام متغیر.

  • Type: نوع داده‌ای متغیر.

  • Value: مقدار متغیر.

  • Description: توضیحات اضافه.

پارامترهای جستجوی متغیرها#

  • Name: جستجو بر اساس نام متغیر.

  • Type: جستچو براساس نوع داده‌ای متغیر.

  • Find Alike: یافتن موارد مشابه.