رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Groups

در این قسمت، داخلی‌‌ها دسته‌‌بندی می‌شوند و در قالب گروه‌‌های مختلف قرار می‌‌گیرند (مثال گروه فروش، پشتیبانی و ....). از این گروه‌‌ها در قسمت‌‌هایی از جمله گزارش‌‌گیری‌ ‌استفاده می‌شود، یکی از کاربردهای رایج این بخش تعریف سطح دسترسی وب محدود به اعضای گروه می‌باشد.

پارامترهای بخش گروه‌ها#

  • Name: نام گروه.

  • Users: کاربران عضو این گروه.

  • Voice Mails: پیغام‌گیرهای صوتی عضو این گروه.

  • Queues: صف‌های عضو این گروه.

  • Description: توضیحات مربوط به گروه.

  • Details:

    • Remove: برای حذف گروه می‌باشد.
    • Edit: ویرایش گروه کاربری.