رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

More Settings

در این بخش، تنظیمات بیشتر مرکز تماس وجود دارند.

پارامترهای More Settings#

۱. Reset PBX: با استفاده از این گزینه می‌توان مرکز تماس را ریست کرد.

۲. Apply Server Settings: در برخی موارد خاص نیاز می‌باشد پس از انجام تغییرات بر روی این گزینه نیز برای تایید نهایی کلیک شود، برای مثال پس از تغییر پورت در PBX.