رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

فکس‌ها

مرکز‌تماس قابلیت ارسال و دریافت فکس را نیز دارد و مدیریت فکس‌ها در سیموتل در این بخش صورت می‌گیرد، علاوه بر ارسال فکس، فکس‌های دریافتی نیز در این بخش نمایش داده می‌شوند.

پارامترهای Faxes#

 • To: شماره مقصدی که قرار است فکس را دریافت کند.

 • Exten: درصورتی که نیاز باشد در مقصد داخلی خاصی شماره‌گیری شود در این بخش تعریف می‌شود.

 • Trunk: ترانکی که فکس باید از روی آن ارسال شود.

 • From plain text: در صورتی که هدف ارسال متن می‌باشد این گزینه انتخاب شود.

 • File: در این قسمت مسیر فایل فکس انتخاب می‌شود(فرمت TIFF،PDF).

 • Description: توضیحاتی درمورد فکس ارسالی.

اطلاعات

درنظر داشته باشید که فکس‌های دریافتی نیز در این بخش نمایش داده می‌شوند.در پایین پارامترهای لازم برای اعمال فیلتر در گزارشات معرفی می‌شوند.

 • From (Date): نمایش گزارشات فکس از تاریخ.

 • To (Date): نمایش اطلاعات فکس تا تاریخ.

 • Sender: فیلتر گزارشات بر‌اساس شماره ارسال کننده فکس.

 • Receiver: فیلتر گزارشات بر‌اساس شماره دریافت کننده فکس.

 • Status: فیلتر گزارشات بر‌اساس وضعیت فکس که شامل

  • All: نمایش تمامی فکس‌ها.
  • Successful: دسته‌ای که ارسال یا دریافت‌ موفقیت آمیز داشته‌اند.
  • Failed: دسته‌ای که در ارسال یا دریافت با مشکل مواجه شده‌اند.
 • Type:فیلتر گزارشات بر‌اساس نوع فکس که شامل

  • All: نمایش تمامی فکس‌ها.
  • Inbox: نمایش فکس‌های ورودی.
  • Outbox: نمایش فکس‌های خروجی.
 • Find Alike: یافتن موارد مشابه.

 • Details: پارامترهای موجود در هر‌ردیف که شامل
  • Save: ذخیره فایل فکس دریافتی یا ارسالی.
  • Detail: نمایش اطلاعاتی در مورد فکس(این گزینه در شرایط خاص ظاهر می‌شود).
  • Resend: در صورتی که ارسال فکس با مشکل مواجه شود از این گزینه استفاده می‌شود.
  • Remove: حذف فکس ارسالی یا دریافتی.