رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

گروه‌ها

در این قسمت، داخلی‌‌ها دسته‌‌بندی می‌‌شوند و در قالب گروه‌‌های مختلف قرار می‌‌گیرند(برای مثال گروه فروش، پشتیبانی و ....). از این گروه‌‌ها در قسمت‌‌هایی از جمله گزارش‌‌گیری‌ کاربری در جهت بازیابی گزارشات مربوط به‌‌گروهی خاص از افراد استفاده می‌‌شود.

پارامترهای Groups#

  • Name: نام گروه.

  • Users: لیست کاربران گروه.

  • Descriptoin: توضیحات درمورد گروه.