رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

فیلتر‌های گزارش‌گیری

در گزارش‌‌های مختلف سیموتل برای افزایش کیفیت گزارش‌گیری، فیلتر‌‌هایی استفاده می‌‌شوند که در این قسمت به اختصار توضیح داده می‌شوند.

 • From (Date): تاریخ شروع گزارش.

 • To (Date): تاریخ پایان گزارش.

 • Find Alike: با فعال‌‌کردن این گزینه، جستجو بر روی مبدأ و مقصد بر اساس شباهت انجام می‌‌شود.

 • Separated Report: برای تغییر حالت بین گزارش جزئیات و گزارش آماری استفاده می‌‌شود (با فعال‌‌کردن این گزینه فیلد بعدی فعال می‌‌شود).

 • Separated By: نوع گزارش آماری را مشخص می‌کند که عبارت‌اند از

  • All: گزارش آماری تمام تماس‌‌ها، بدون تفكيک.
  • Date: گزارش آماری تماس‌‌ها به تفكيک روزانه.
  • Hours: گزارش آماری تماس‌‌ها به تفکیک ساعات شبانه‌روز.
  • Queue: گزارش آماری تماس‌‌ها به تفكيک صف‌‌ها.
  • Agent: گزارش آماری تماس‌‌های صف به تفکیک اپراتورها.
  • Week days: گزارش آماری تماس‌‌ها به تفكيک روز‌‌های هفته.
  • Label: گزارش آماری تماس‌‌ها به تفکیک برچسب نظرسنجی (در گزارش پیشرفته نظرسنجی).
 • From: مبدأ تماس.

 • To: مقصد تماس.

 • DID: شماره‌ای که با آن تماس گرفته شده.

 • Caller: مبدأ تماس (در گزارش‌‌های مربوط به صف).

 • Agent: اپراتور پاسخگو یا مقصد تماس (در گزارش‌‌های مرتبط با صف).

 • Call Status: وضعیت تماس كه عبارت‌اند از

  • All: همه تماس‌‌ها.
  • Answered: تماس‌‌های پاسخ‌داده‌‌شده.
  • No Answer: تماس‌‌های بدون‌پاسخ.
  • Busy: تماس‌های مشغول.
  • Failed: تماس‌‌های ناموفق.
  • Congested: تماس‌‌های ناموفق.
  • In-Out: ورود و خروج اپراتور‌‌ها در صف (در گزارش پیشرفته کاربر).
  • Paused: ورود و خروج اپراتورها به حالت استراحت در صف (در گزارش پیشرفته کاربر).
  • Abandoned: زمانی که تماس وارد صف شود و تماس‌گیرنده، تماس را قبل از پاسخگویی اپراتور قطع کند (در گزارش صف).
  • Missed: زمانی که تماس وارد صف شود و هیچ یک از اپراتورهای موجود در صف، به تماس پاسخ ندهند (در گزارش صف).
 • Call Type: نوع تماس‌ها كه عبارت‌اند از

  • All: همه تماس‌‌ها.
  • Incoming Calls: تماس‌‌های ورودی.
  • Outgoing Calls: تماس‌‌های خروجی.
  • Local Calls: تماس‌‌های داخلی.
  • Feature Codes: كدهای ويژه.
 • Blacklist: گزارش روی تماس‌‌هایی است که در لیست سیاه هستند.

 • SPIT Call: گزارش روی تماس‌‌هایی است که بهمنی هستند.

 • Entry Point: نام ترانکی است که تماس از آن واردشده است.

 • Outgoing Point: نام ترانکی است که تماس از آن خارج شده است.

 • Min Talk (sec): حداقل مدت مکالمه تماس.

 • Max Talk (sec): حداکثر مدت مکالمه تماس.

 • Min Wait (sec): حداقل مدت انتظار تماس.

 • Max Wait (sec): حداکثر مدت انتظار تماس.

 • Point: امتیازی است که درنظرسنجی توسط تماس‌‌گیرنده واردشده است.

 • Label: برچسب مربوط به کامپوننت نظرسنجی.

 • Exten: شماره داخلی.

 • Group: نام گروه داخلی‌ها.

 • Queue: نام صف.

در این قسمت ستون‌هایی كه در خروجی گزارشات استفاده شده است توضيح داده می‌شوند.

ستون‌هاستون‌هاتوضیحات
Active Talkمکالمه در حالت فعالمیانگین مکالمه در زمان فعال بودن در صف.
Agentکاربراین ستون در گزارشات مرتبط با صف‌ها نمایش داده می‌شود که همان شماره مقصد یا پاسخ‌دهنده است.
Answeredپاسخ دادهتعداد تماس‌های پاسخ‌داده‌شده.
Busyمشغولتعداد تماس‌های مشغول.
Call Per Hourتماس در ساعتمیانگین تعداد تماس‌های پاسخ‌داده شده در یک ساعت.
Call Statusوضعیتوضعیت تماس(FAILED ،BUSY ،NO ANSWER ،ANSWERED).
Call Typeنوع‌تماسنوع‌تماس(feature ،local ،outgoing ،incoming).
Callerتماس‌گیرندهاین ستون در گزارشات مرتبط با صف‌ها نمایش داده می‌شود که همان شماره مبداء است.
Commentتوضیحاتتوضیحات مربوط به تماس.
Dateتاریختاریخ تماس.
Detailجزئیاتجزئیات مربوط به تماس.
Durationمدتمدت زمان از آغاز ورود تماس تا خاتمه آن.
End Dateتاز زمانزمان پایان.
Extenداخلیشماره داخلی تعریف شده در سیموتل.
FeatureCodeکد‌ویژهتعداد تماس‌های مربوط به کد‌ویژه.
First Loginاولین ورودتاریخ اولین ورود اپراتور به صف(Continuous یعنی اپراتور در بازه گزارش در صف بوده و ورود به صف نداشته است).
Fromشماره مبداءشماره تماس‌گیرنده.
Idle Timeمدت آمادهمدت زمانی که اپراتور در صف،آماده دریافت تماس است.
Incomingورودیتعداد تماس‌های ورودی.
In-Queue Talkمکالمه در صفمیانگین مکالمه در زمان حضور در صف
In-Queue Timeحضور در صفمدت زمان حضور اپراتور در صف.
Labelدسته
Last Loginآخرین ورودتاریخ آخرین ورود اپراتور به صف(Continuous یعنی اپراتور در بازه گزارش در صف بوده و ورود به صف نداشته است).
Localداخلیتعداد تماس‌های داخلی.
Maxحداکثر
Minحداقل
No Answerبدون‌پاسختعداد تماس‌های بدون پاسخ.
Numberشماره
Outgoingخروجیتعداد تماس‌های خروجی.
Pause Timeمدت استراحتمدت زمانی که اپراتور در صف درحالت استراحت بوده است.
Pointامتیازامتیازی که تماس‌گیرنده در کامپوننت Poll وارد کرده.
Point avgمیانگین امتیازمیانگین امتیاز نظرسنجی.
Poll Countتعداد نظراتتعداد نظرات.
Poll Pointامتیاز نظرسنجیامتیازی که تماس‌گیرنده در کامپوننت Poll وارد می‌کند.
Pre-Numberپیش‌شماره
Queueصفشماره صف.
Repeatتکرار
Separationدستهدسته‌بندی.
Start Dateاز زمانزمان‌شروع.
Stateوضعیتدر گزارش پیشرفته نظرسنجی، نوع‌فعالیت(pause،inout)است.
Talk avgمیانگین مکالمهمیانگین مدت زمان مکالمه به کل تماس‌ها.
Talk Timeمدت مکالمهمدت زمان مکالمه تماس.
Toشماره مقصدشماره دریافت کننده تماس(اگر تماس ورودی باشد یا داخلی،شماره داخلی می‌شود).
Total Callsتماس‌هاتعداد کل تماس‌ها.
Triesتعدادهر تماسی که از صف برای اپراتور ارسال گردد.یک تلاش درنظر گرفته می‌شود.اگر اپراتور به تماس پاسخ ندهد و همان تماس مجدد به وی وصل گردد،تلاش دوم درنظر گرفته می‌شود و اگر جواب ندهد به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.
wait avgمیانگین انتظارمیانگین مدت زمان مکالمه نسبت به کل تماس‌ها.
Wait Timeمدت انتظارمدت زمان قبل از پاسخ‌گویی(مدت زمان زنگ‌خوردن).