رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

پیام‌ها

برای مدیریت و دسترسی به پیام‌‌ها مربوط به صندوق صوتی از این بخش استفاده می‌‌شود. در این قسمت امکان جستجو در صندوق‌های صوتی نیز وجود دارد.

پارامترهای جستجو Inbox#

  • From (Date): نمایش اطلاعات از تاریخ.

  • To (Date): نمایش اطلاعات تا تاریخ.

  • Mailbox: فیلتر اطلاعات براساس نام صندوق صوتی.

  • Caller: فیلتر اطلاعات براساس شماره تماس گیرنده مبداء در صندوق‌صوتی.

  • Find Alike: یافتن موارد مشابه.